Paskelbta: 2011-03-29 17:29:01 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2011-03-29 17:29 CEST --  

2011 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtinta 2010 metų banko finansinė atskaitomybė ir konsoliduota finansinė atskaitomybė (pridedama);

5) patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo:

        1. pakeisti banko įstatų 8.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

        „8.1. Banko Valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai. Ji vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus ir už Banko finansinių paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus;

        2. įgalioti (su teise perįgalioti) banko administracijos vadovą Audrių Žiugždą pasirašyti pakeistus įstatus;

7) į banko stebėtojų tarybą iki dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinktas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas Peter Reiniger, nustatant, kad tarybos nario pareigas jis pradės eiti, Lietuvos bankui išdavus leidimą arba įstatymo nustatyta tvarka per nustatytą laikotarpį nepareiškus prieštaravimo dėl šio paskyrimo.

 

Administracijos vadovas  Audrius Žiugžda

 

         Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.


SB ISVADA2010 LT.PDF
konsiliduotas metinis pranesimas.pdf
finansine atskaitomybe ir konsoliduota finansine atskaitomybe.pdf
Pelno_paskirstymo_proj_(lit).pdf