Julkaistu: 2010-11-29 10:00:00 CET
Elisa - Pörssitiedote
ELISA 2007B-OPTIO-OIKEUDET KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI
PÖRSSITEDOTE 29.11.2010 KLO 11.00

Elisa Oyj:n 2007B - optio-oikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.12.2010 alkaen.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Elisa Oyj:n
osakkeen. Tällä hetkellä 2007B-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintähinta on 9,47 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään tulevat osingot
ja pääomanpalautukset niiden täsmäytyspäivänä.

2007B-optio-oikeuksia on 850 000 kappaletta, ja niitä on luovutettu 577.000
kappaletta. 2007B-optio-oikeuksista 273.000 kappaletta on Elisan tytäryhtiön
Fonetic Oy:n hallussa, joka ei voi merkitä osakkeita optioiden perusteella.
Yhteensä optio-oikeuksien perusteella Elisan osakemäärä voi näin ollen lisääntyä
korkeintaan 577.000 osakkeella.

Elisan vuoden 2007-optio-oikeuksien ehdot ovat liitteenä.

Elisan 2007B-optio-oikeuden perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: ELI1VEW207
ISIN-koodi: FI4000007216.

Merkintäaika 2007B-optio-oikeuksilla on 1.12.2010 - 31.5.2012. Merkintäaika on
käynnissä myös 2007A-optio-oikeuksilla, joiden osalta merkintäaika päättyy
31.5.2011. Elisan optio-oikeuksien merkintäpaikkoina toimivat Nordean konttorit
Suomessa. Vuonna 2011 ennen seuraavia päiviä tehdyt osakemerkinnät tullaan
rekisteröimään viivytyksettä: 10.3.2011, 31.5.2011, 31.8.2011,13.10.2011 ja
12.12.2011.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:
Jyrki Arjanne
Johtava lakimies
puh. 010 262 4627

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

LIITE: Elisan vuoden 2007 optio-oikeuksien ehdot

ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007

Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen
yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien
antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille sekä yhtiön
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2.550.000 kappaletta, ja ne
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.550.000 yhtiön uutta tai sen
hallussa olevaa osaketta.

2. Optio-oikeudet
Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella
2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-
oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta
on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen.

3. Optio-oikeuksien
suuntaaminen
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta konsernin avainhenkilöille ja yhtiön
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle (tytäryhtiö). Optio-oikeuksien antamiselle on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu
osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-
oikeudet annetaan tytäryhtiölle säilytettäväksi ja luovutettavaksi myöhemmin
konsernin avainhenkilöille.

4. Optio-oikeuksien jakaminen
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville
tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-
oikeuksia siltä osin kuin niitä ei jaeta konsernin avainhenkilöille.

Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien ja tytäryhtiölle myöhemmin
palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2007B ja 2007C sekä ne optio-
oikeudet 2007A, joita ei jaeta avainhenkilöille, annetaan tytäryhtiölle, joka
voi hallituksen päätöksellä jakaa optio-oikeuksia 2007 konsernin nykyisille tai
rekrytoitaville avainhenkilöille.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisopimusta eikä
niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole
oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään
perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse
vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-
oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen
Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun osakkeiden
merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja
pantattavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin. Optio-
oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti,
mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön
päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman tai lakisääteiselle
eläkkeelle siirtymisen johdosta, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön
määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2.
mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut
alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden omistajan työ- tai
toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan
liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle. Hallitus voi kuitenkin
näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää mainitut
optio-oikeutensa tai osan niistä.

Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus
hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden
omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-
oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-
oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-
oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus osakkeiden merkintään
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen
hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.
Tytäryhtiö ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu
Osakkeiden merkintäaika on:
- optio-oikeudella 2007A 1.12.2009 - 31.5.2011
- optio-oikeudella 2007B 1.12.2010 - 31.5.2012
- optio-oikeudella 2007C 1.12.2011 - 31.5.2013.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa
myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on
maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää
kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta
Osakkeen merkintähinta on:
-          optio-oikeudella 2007A osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä 1.11. -  30.11.2007 eli 20,84 euroa/osake
-          optio-oikeudella 2007B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä 1.11. - 30.11.2008.
-          optio-oikeudella 2007C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä 1.11. - 30.11.2009.

Jos osingon irtoamispäivä on merkintähinnan määräytymisjaksolla, lisätään
kyseinen osinko osingon irtoamispäivästä alkaen tehtyjen osakekauppojen
kauppahintoihin vaihdolla painotettua keskikurssia laskettaessa. Vastaavasti
menetellään, jos yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jakaa
osakepääomaa osakkeenomistajille.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 7
mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina
vähintään 0,01 euroa.

4. Osakkeiden kirjaus
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet
Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.

Jos osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita,
merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun
osakkeet on merkitty ja maksettu ja hallitus on käsitellyt optio-oikeuden
perusteella tapahtuneen osakemerkinnän.

6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
ennen osakemerkintää
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-
oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai
molempia muutetaan.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-
oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai
pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille,
optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän
jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-
oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan
rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua
kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet
hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista.
Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle oikeuden
vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten
määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumista tai
jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta ei enää ole. Sama menettely
soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö
muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen
jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta
optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei
ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä
hinnasta.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta
optio-oikeuden omistajan asemaan. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai
lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien
omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous tai varattava optio-oikeuksien
omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen
hankkimista tai lunastamista.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan
päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja
-velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että
osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä, yhtiöllä tai tytäryhtiöllä on oikeus lunastaa optio-oikeuden
omistajalta ne optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen
osakemerkinnän aika ei ole alkanut. Optio-oikeuksista maksettava hinta on
tarjotun lunastushinnan ja merkintähinnan erotus ja se maksetaan optio-oikeuden
omistajalle silloin, kun kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika optio-
oikeuksilla alkaa edellyttäen, että optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde
konserniin kuuluvaan yhtiöön ei ole päättynyt. Mikäli yhtiö tai tytäryhtiö ei
käytä edellä tässä kappaleessa mainittua lunastusoikeuttaan, optio-oikeuden
omistajalle varataan tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole, tai optio-
oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa
optio-oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa I.5 olevasta siirtorajoituksesta
huolimatta. Tämä koskee myös optio-oikeuden omistajan niitä optio-oikeuksia,
joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika on alkanut.

Mikäli yhtiön osakkeista tehdään arvopaperimarkkinalain mukainen ostotarjous,
hallitus voi varata optio-oikeuksien omistajille oikeuden merkitä osakkeet
hallituksen asettamana määräaikana.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat
ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään
myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista,
sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei
ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä
seikoista.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai
osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden
omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön
näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai
viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-
oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin
liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille sähköpostin välityksellä.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli
suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan
suomenkielisiä ehtoja.[HUG#1466473]