Julkaistu: 2010-09-16 07:54:31 CEST
Cencorp - Pörssitiedote
OSANA SAVCOR FACE (TELECOM) -LIIKETOIMINNAN MYYNTIÄ CENCORPILLE SAVCOR GROUP LIMITED KUTSUU KOOLLE YHTIÖKOKOUKSEN JA JULKISTAA RIIPPUMATTOMAN ASIANTUNTIJAN LAUSUNNON
Cencorp Oyj (”Cencorp”) julkisti 28.5.2010 pörssitiedotteella
allekirjoittaneensa suomalaisen Savcor Group Oy:n Australian ASX Pörssissä
listatun tytäryhtiön Savcor Group Limitedin (”Savcor”) kanssa kauppasopimuksen
Savcorin Face (Telecom) -liiketoiminnan (”Face (Telecom)-liiketoiminta”)
hankkimisesta (”Kauppa”). 

Kauppa ei ole vielä toteutunut ja sen toteutuminen edellyttää muun muassa
Cencorpin ja Savcorin yhtiökokousten hyväksyntää sekä muiden tavanomaisten
kaupan voimaantuloehtojen täyttymistä. Edellyttäen, että Kaupalle saadaan
tarvittavat yhtiökokoushyväksynnät, Cencorpin ja Savcorin tavoitteena on, että
Kauppa toteutetaan vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen aikana. 

Osana Kauppaa Savcorin hallitus on hankkinut Kaupasta ja Savcorille Kaupan
yhteydessä suoritettavasta vastikkeesta Australian lainsäädännön ja ASX Pörssin
sääntöjen mukaisen riippumattoman asiantuntijan (ns. independent expert)
lausunnon (”Lausunto”). Savcor julkistaa Lausunnon osana Savcorin
osakkeenomistajille toimitettavaa kutsua 15.10.2010 pidettävään Savcorin
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa Savcorin osakkeenomistajat päättävät
Kaupan hyväksymisestä Savcorin osalta. Cencorp tulee lähitulevaisuudessa
kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään Kaupan hyväksymisestä Cencorpin
osalta. 

Lausunnossa tarkastellaan Kaupan kohtuullisuutta Savcorin niiden
osakkeenomistajien kannalta, jotka ovat riippumattomia Savcorin
enemmistöomistajasta. Lausunto on osa Australiassa vaadittavaa
päätöksentekomenettelyä lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden kanssa tehtävissä
yritysjärjestelyissä. Lausunto sisältää Cencorpista ja Kaupan kohteena olevasta
Face (Telecom)-liiketoiminnasta sellaisia tietoja, jotka sen laatinut
riippumaton asiantuntija on nähnyt tarpeellisiksi sisällyttää Lausuntoonsa.
Lausuntonsa johtopäätöksenä riippumaton asiantuntija on katsonut, että vaikka
Savcorille Kaupan yhteydessä suoritettavan vastikkeen käypä arvo ei
riippumattoman asiantuntijan arvion mukaan olekaan riittävä suhteessa Kaupan
kohteena olevan Face (Telecom)-liiketoiminnan käypään arvoon, Kauppa on
kuitenkin kokonaisuutena arvioituna kohtuullinen Savcorin niiden
osakkeenomistajien kannalta, jotka ovat riippumattomia Savcorin
enemmistöomistajasta. Yhtiökokouskutsun mukaan Savcorin hallitus suosittaa
yhtiökokoukselle Kaupan hyväksymistä. 

Lausunto sisältää sen laatineen riippumattoman asiantuntijan kannanottoja ja
näkemyksiä mm. Cencorpista sekä Kaupan kohteena olevasta Face
(Telecom)-liiketoiminnasta, niiden taloudellisesta asemasta sekä markkinoista.
Lausunnossa ilmaistut tiedot, kannanotot ja näkemykset ovat riippumattoman
asiantuntijan omia kannanottoja ja näkemyksiä perustuen tämän eri lähteistä,
muun muassa Cencorpilta, saamiin tietoihin. Cencorp on saanut Lausunnon
tiedoksi ja tarkistanut tiettyjen siinä esitettyjen sitä itseään koskevien
faktatietojen paikkansapitävyyden, mutta ei ota kantaa siinä esitettyihin
kannanottoihin tai arvioihin muutoin kuin seuraavasti: 

- Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan Cencorpilta saamien tietojen
perusteella laatiman arvion Cencorpin koko tilikaudesta 2010 (Cencorp erikseen
ilman, että siihen luetaan mukaan Kaupassa Savcorilta hankittava kokonaisuus). 

Cencorp on antanut tilikautta 2010 koskevan ennusteen 26.8.2010 julkistetussa
osavuosikatsauksessaan 01-06/2010. Cencorp on arvioinut nykyisen
liiketoimintansa koko vuoden liikevaihdon kasvavan yli 50% edellisestä vuodesta
(2009: 6,1 miljoonaa euroa) edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät
olennaisesti muutu. Koko vuoden tulosta rasittavat merkittävästi Face (Telecom)
-liiketoiminnan ostosta aiheutuvat kertaluonteiset neuvonantajakustannukset,
jotka ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat n. 0,7 miljoonaa euroa. Cencorp on
arvioinut operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tuloksen, ilman
kertaluonteisia kustannuksia, olevan vuoden 2009 tulosta selvästi parempi,
mutta edelleen tappiollinen. 

Riippumattoman asiantuntijan Lausunnossa esitetty tilikautta 2010 koskeva arvio
ei ole ristiriidassa Cencorpin yllä mainitussa osavuosikatsauksessa antaman
ennusteen kanssa, joskin se on tietyiltä osin yksityiskohtaisempi. 
 
Cencorpilla ei sillä tällä hetkellä käytettävissään olevien tietojen
perusteella ole aihetta korjata tai täydentää yllä mainitussa
osavuosikatsauksessa vuodelle 2010 annettua yllä toistettua ennustetta. 
  
- Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan muun muassa Cencorpilta
saamien ja hänen käytettävissään muutoin olleiden tietojen perusteella laatiman
arvion Kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön vuoden 2010 liikevaihdosta ja
käyttökatteesta edellyttäen, että Kauppa toteutuu. Arvion mukaan yhdistynyt
yhtiö tuottaa vahvan pro forma liikevaihdon ja käyttökatteen vuonna 2010.
Cencorp ei vielä tässä vaiheessa sillä Face (Telecom) -liiketoiminnasta
käytettävissä olevien tietojen perusteella pysty antamaan ennustetta Kaupassa
syntyvän yhdistyneen yhtiön vuoden 2010 liikevaihdosta ja tuloksesta. Cencorp
tulee julkistamaan lisätietoja Kaupan vaikutuksista Cencorpin liiketoimintaan
ja tulevaisuuden näkymiin Kaupan rahoittamiseksi järjestettävien osakeantien
yhteydessä. Cencorp antaa Face (Telecom) -kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön
markkinaohjeistuksen vuoden 2010 osalta viimeistään Kaupan toteuttamisen
yhteydessä. 

- Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan muun muassa Cencorpilta
saamien Cencorpin tavoitteiden ja hänen käytettävissään muutoin olleiden
tietojen perusteella laatiman arvion Kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön
liikevaihdosta ja käyttökatteesta kuluvan tilikauden jälkeisenä aikana. Arvion
mukaan yhdistyneen yhtiön liikevaihdon ja käyttökatteen arvioidaan kasvavan
voimakkaasti vuosien 2010 ja 2014 välillä ja yhdistyneen yhtiön liikevaihdon
arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2014 mennessä. Cencorp toteaa, että
Lausunnossa vuosia 2011 - 2014 koskevat arviot eivät perustu Cencorpin
laatimiin ennusteisiin, vaan ainoastaan sen kyseistä ajanjaksoa koskeviin
tavoitteisiin. 

- Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan arvion Cencorpin (Cencorp
erikseen ilman, että siihen luetaan mukaan Kaupassa Savcorilta hankittava
kokonaisuus) liikevaihdosta lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille. Arvion
mukaan liikevaihdon arvioidaan palautuvan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä
vuosien 2006 ja 2007 tasolle. Riippumattoman asiantuntijan arvio perustuu
Cencorpin historiallisiin liikevaihtolukuihin ja hänen Cencorpilta tietoonsa
saamiinsa management-raportteihin tilauskannasta Lausunnon laatimisen aikoihin. 

Tässä tiedotteessa mainitut tiedot eivät sisällä kaikkia Lausunnossa
julkistettuja tietoja. Tähän tiedotteeseen on sisällytetty Lausunnossa
esitetyistä tiedoista ainoastaan Cencorpin olennaisimmiksi arvioimat tiedot. 

Sen lisäksi, mitä Cencorp on yllä todennut, Cencorp on julkistanut ja julkistaa
oman tiedonantovelvollisuutensa mukaisesti ne tiedot, joita se pitää oikeina ja
liiketoiminnastaan (mukaan lukien Kauppa) oikeat ja merkitykselliset tiedot
antavina. Lausunnossa esitetyistä kannanotoista ja näkemyksistä vastaa
yksinomaan Lausunnon laatinut riippumaton asiantuntija. Lausunto on
kokonaisuudessaan nähtävillä Savcorin internetsivuilla osoitteessa
(www.savcor.com.au). 

Mikkelissä, 16.9.2010
	
CENCORP OYJ

HALLITUS

Lisätietoa:
Hannu Timmerbacka
toimitusjohtaja
Cencorp Oyj

Puhelin: 
+358 (0)400 620845
Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet