Julkaistu: 2010-03-18 15:20:00 CET
Elisa - Pörssitiedote
ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2010 KLO 16.20

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2010 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2009 perusteella
jaetaan pääoman palautusta 0,92 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
pääoman palautus maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 23.3.2010 Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan
31.3.2010. Pääoman palautus vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Elisa Oyj:n
2007 optio-oikeuksiin siten, että optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen
merkintähinta laskee 17,12 euroon, 2007B merkintähinta laskee 9,97 euroon ja
2007C merkintähinta laskee 13,07 euroon.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7), ja hallitukseen
valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
nykyisistä jäsenistä Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Eira
Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja Leena Niemistö (Oy Dextra
Ab:n toimitusjohtaja) uutena jäsenenä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää
ehdotetun mukaisesti. Muutoksen pääasiallisena sisältönä on kokouskutsun
julkaisemisajankohdan muuttaminen vastaamaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan lahjoittamaan
vuoden  2010 aikana  enintään  700 000 euroa  suomalaisten yliopistojen ja
korkeakoulujen toimintaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 100 miljoonaan euroon
saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna.
Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 10 miljoonaa osaketta. Valtuutus on
voimassa 30.6.2011 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Anti voidaan
toteuttaa suunnattuna. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja sen nojalla
annettavien osakkeiden yhteen­laskettu määrä saa olla enintään 15 miljoonaa
kappaletta.

ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/>


[HUG#1395374]