Julkaistu: 2010-02-12 08:00:00 CET
Elisa - Pörssitiedote
KUTSU ELISAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 09.00


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 18.3.2010 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, pääoman palauttamisesta päättäminen ja
lahjan antamisvaltuutuksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2009 voitto lisätään
kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen
31.12.2009 perusteella jaetaan pääoman palautusta 0,92 euroa osakkeelta. Pääoman
palautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman palautus
maksetaan  osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 23.3.2010
merkitty  osakkeenomistajaksi  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  yhtiön
osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan 31.3.2010.

Lisäksi  hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että hallitus valtuutetaan
lahjoittamaan  vuoden  2010 aikana  enintään  700.000 euroa  suomalaisten
yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista
päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapu­heenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.  Ehdotuksen mukaan kuukausipalkkio
maksetaan vuosineljänneksen lopussa vähennettynä ennakonpidätyksellä ja tällä
palkkiolla hankitaan yhtiön osakkeita vuosineljänneksen viimeisenä päivänä
pörssistä. Hallituksen jäsenen tulee sitoutua kunkin osake-erän osalta neljän
(4) vuoden luovutusrajoitukseen, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli
jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Ehdotuksen mukaan matkakulut
korvataan todellisten kustannusten mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind,
Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja että Leena Niemistö
valitaan hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Leena Niemistö on Lääkärikeskus Dextran
toimitusjohtaja. Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat
nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut tilintarkastajan
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallituksen   tarkastusvaliokunta   ehdottaa   yhtiökokoukselle,   että
tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastaja.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle
2010 yhtiökokous uudelleen valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab,
KHT-yhteisön. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimisi KHT Pekka Pajamo.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi
Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n "Kokouskutsu"
muuttamista kuulumaan seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme
viikkoa  ennen  yhtiökokousta,  kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto
yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään
yhdessä  hallituksen  päättämässä,  Suomessa  säännöllisesti  ilmestyvässä
sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle  viimeistään  kokouskutsussa  mainittuna  päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan
oman pääoman jakamisesta enintään 100.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa
pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Pääomaa voidaan jakaa
joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen
liittyvistä  seikoista.  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
10.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.  Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä  maksettava  korkein  hinta.  Omien  osakkeiden  hankinnan
toteuttamisessa  voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan   kuuluvien   järjestelyiden   toteuttamiseksi,   yhtiön
rahoitusrakenteen  parantamiseksi,  osana  yhtiön  kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa  30.6.2011 saakka.  Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän
18.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimiseen.

19. Hallituksen  valtuuttaminen  päättämään  osakeannista  sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa  osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten
oikeuksien  nojalla  annettavat  osakkeet  sisältyvät  edellä määriteltyyn
enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista
tällä hetkellä.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle
itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta
voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden  toteuttamiseksi,  investointien  rahoittamiseksi,  yhtiön
rahoitusrakenteen  parantamiseksi  tai  muihin  hallituksen  päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa 30.6.2014 saakka ja se päättäisi 18.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.elisa.fi/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 25.2.2010. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 1.4.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
8.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 10.3.2010 kello 18, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) netitse osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous
b) sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,
c) puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00-18.00,
d) telefaksilla 010 262 2727, tai
e) kirjeitse Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / SÖ A 6223, PL 30, 00061 ELISA.
Ilmoittautumisen  yhteydessä  tulee  ilmoittaa  osakkeenomistajan  nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi  ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa  läsnä  olevalla  osakkeenomistajalla  on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun
ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai
kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 15.3.2010 kello
10.00.

4. Muut tiedot
Elisa Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä 166.307.586 osaketta ja
ääntä.


Helsinki 11.2.2010

ELISA OYJ
Hallitus

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/>[HUG#1383827]