Offentliggjort: 2009-11-18 23:00:03 CET
Amagerbanken A/S - Prospekter/prospekt medd.
Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalinskud)
Meddelelse nr. 30-2009  
18. november 2009
		
Selskabsmeddelelse
Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og
ansvarlig låne-kapital (efterstillet kapitalindskud). 

Aktiekapital

Bestyrelsen har besluttet at udnytte sine bemyndigelser til at udstede op til
11.091.095 stk. aktier á nom. 20 kr. med fortegningsret for bankens aktionærer
og op til 6.091.094 stk. aktier á nom. 20 kr. rettet til Karsten Ree Holding
ApS. 

Udbudskursen er 30 kr. pr. aktie for udbuddet med fortegningsret for
aktionærerne og 30 kr. pr. aktie for op til 5.545.547 stk. aktier udstedt til
Karsten Ree Holding ApS. Derudover tegner Karsten Ree Holding ApS 545.547 stk.
aktier til 45 kr. per aktie. 

Hver eksisterende aktie modtager 1 tegningsret, der giver ret til at tegne 1 ny
aktie. 

Herudover er 5.000.000 stk. aktier, der tegnes til 45 kr. pr. aktie, allerede
besluttet udstedt til og tegnes af Karsten Ree Holding ApS. 

Ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud) 

Bestyrelsen har tillige besluttet, at banken udbyder ansvarlig lånekapital
(efterstillet kapitalindskud) ved udstedelse af op til 718.428 stk.
obligationer, hvoraf op til 504.140 stk. obligationer er med fortegningsret og
op til 214.288 stk. obligationer udbydes uden fortegningsret for bankens
aktionærer. 

Lånet er uopsigeligt fra kreditors side i 6 år, uopsigeligt fra Amagerbanken i
2 år, og    med en årlig rente på 10,5 % p.a. 

Tegningsperioden for såvel aktiekapitaludvidelsen som den ansvarlige
lånekapital er fra 25. november til 9. december 2009, begge dage inklusiv. 

Banken forventer et provenu fra det samlede udbud i niveauet 1.000 - 1.250 mio.
kr. Fuldtegning af både aktiekapital og ansvarlig kapital vil medføre et
provenu i niveauet 1.410 mio.kr. 

Amagerbanken forventer, at indbetalingen af den planlagte kapitaltilførsel vil
kvalifi-cere Amagerbanken til modtagelse af Bankpakke II midler. Amagerbanken
og Karsten 

Ree Holding ApS har ændret det hidtidige vilkår i Karsten Ree Holding ApS' 
tegningstilsagn om bankens deltagelse i Bankpakke II, således at det er bankens
bestyrelse, der beslutter, om tegningen af kapitaltilførslen og den ansvarlige
lånekapital gennemføres. 

Før udbuddet har Amagerbanken modtaget tegningstilsagn for i alt 616 mio. kr.
tegning af aktier og obligationer. 

Den af Finanstilsynet meddelte frist for opfyldelse af solvenskravet er
forlænget til 14. decem¬ber 2009, og således efter tegningsperiodens udløb. 

Ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af endelige forslag om
deltagelse i Bankpakke II forventes afholdt den 2. december 2009 og indkaldes
særskilt. 

I forbindelse med udbuddet har banken samtidig korrigeret sin årsrapport for
2008 og delårsrapporterne for 1. til 3. kvartal 2009. Der henvises til
selskabsmeddelelse nr. 28. af 17. november 2009. Korrektionerne ændrer ikke på
bankens allerede udmeldte resultatforventning til basisindtjening før
nedskrivninger for 2009. 

	Jørgen Brændstrup, Amagerbankens administrerende direktør, udtaler: ”Gennem
den nu udbudte kapitaltilførsel regner vi med, at vore aktionærer vil støtte op
om banken ved at tegne både aktier og ansvarlig lånekapital, idet begge
finansieringsformer er vigtige for banken. Herigennem vil vi skabe et robust
grundlag for bankens videre drift. Med det af banken forventede provenu på
mellem 1 og 1 ¼ mia. kr. regner vi med at deltage i Bankpakke II. Deltagelse i
Bankpakke II vil yderligere understøtte vort ønske om at virke til gavn for
gamle og nye kunder i Amagerbanken. Jeg er samtidig tilfreds med, at vi i dette
sidste forløb har kunnet afslutte og løse alle væsentlige forhold med
Finanstilsynet, således at resterende udeståender mere er af fremadrettet og
formel karakter,” siger Jørgen Brændstrup. ”Og endelig har vi sammen med
Karsten Ree Holding ApS fundet en god løsning om vilkårene for gennemførelsen
af kapitaltilførslen. Jeg ser frem til, at banken arbejder videre i de kommende
år på det grundlag, som er formuleret i prospekterne.” 

Prospekt 
Anmodning om eksemplarer af prospektet indeholdende detaljerede informationer
om Amagerbanken og de fuldstændige udbudsbetingelser kan rettes til: 

Amagerbanken Aktieselskab
Amagerbrogade 25
2300 København S
Telefon: 32 66 62 43
E-mail: emission@amagerbanken.dk

Prospektet vil også blive fremlagt på Amagerbankens adresse og kan med visse
undtagelser hentes på Amagerbankens hjemmeside: www.amagerbanken.dk. 


Med venlig hilsen

A M A G E R B A N K E N
	      	   

N. E. Nielsen 	Jørgen Brændstrup
Bestyrelsesformand		Adm. direktør

Henvendelse:
Adm. direktør Jørgen Brændstrup, telefon 32 66 60 01


meddelelse nr 30-2009.pdf