Published: 2009-10-08 08:53:24 CEST
Amagerbanken A/S - Company Announcement
Selskabsmeddelse fra Amagerbanken
Meddelelse nr. 12-2009 
                                 8. oktober 2009
Selskabsmeddelelse                               
Amagerbankens solvens udgør pr. 30. juni 2009 11,5 %. Banken har pr. samme dato 
opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,48 %.                

Amagerbanken har den 6. oktober 2009 modtaget Finanstilsynets afgørelse om, at 
bankens individuelle solvenskrav udgør 13,6 %. Banken er ikke enig i denne   
afgørelse, hvorfor banken den 6. oktober 2009 har indbragt afgørelsen for    
Erhvervsankenævnet, der er klageinstans for Finanstilsynets afgørelse.     
Amagerbanken har begæret, at klagen for Erhvervsankenævnet har opsættende    
virkning, hvilket Finanstilsynet den 7. oktober 2009 har tiltrådt.       
Erhvervs-ankenævnet har den 7. oktober 2009 meddelt, at klagen skal have    
opsættende virkning.                              

Dette medfører, at bankens opgørelse af sit individuelle solvensbehov uændret er
9,48 %, indtil en afgørelse i Erhvervsankenævnet måtte fastlægge et andet    
individuelt solvenskrav.                            

Banken er som nævnt ikke enig i Finanstilsynets opgørelse, hvilket banken er  
støttet i af ban-kens rådgivere Deloitte og Holst Advokater. Forskellen mellem 
Finanstilsynets afgørelse og bankens opgørelse er i vidt omfang baseret på   
metodevalg, uenighed om en række faktuelle forhold samt skøn over værdien af  
Amagerbankens sikkerheder.                           

Såfremt banken ikke får tilstrækkeligt medhold i Erhvervsankenævnet, vil banken 
derefter ikke opfylde det individuelle solvenskrav som fastsat af        
Finanstilsynet, medmindre banken tilføres ansvarlig kapital.          

Amagerbanken har deltaget i Bankpakke I siden den 6. oktober 2008, hvorved alle 
indskydere i Amagerbanken - private, offentlige og erhvervsdrivende - er sikret 
fuldt ud gennem Statens garanti overfor indskyderne indtil 30. september 2010. 

I overensstemmelse med informationen i bankens årsrapport for 2008 vil     
Amagerbanken un-der alle omstændigheder styrke sit kapitalgrundlag med henblik 
på at opnå et stærkt funda-ment for fremtidig drift til gavn for Amagerbankens 
ca. 53.000 aktionærer og de byområder, hvor banken servicerer ca. 120.000    
privat- og erhvervskunder. Kapitaltilførslen forventes at være i niveau 600   
mio.kr., og gennemføres ved en udstedelse af aktier og supplerende kapital med 
fortegningsret for bankens nuværende aktionærer inden årets udgang. Hermed   
forudsætter banken at kunne indtræde i Bankpakke II.              

Amagerbankens resultatforventninger til hele året 2009 er fortsat uændrede i  
forhold til meddelelsen herom ved rapportering af delårsrapport om 1. halvår  
2009 den 10. august 2009 - et resultat af ordinær drift før nedskrivninger og  
omkostninger til Bankpakke I og II i niveauet 480-520 mio.kr.          
                 AMAGERBANKEN                 

           N. E. Nielsen 	  Jørgen Brændstrup            
          bestyrelsesformand  adm. direktør

Kontakt efter kl. 11:30                             
Jørgen Brændstrup 32 66 60 01


meddelelse nr. 12-2009 af 08.10.2009 .pdf