Offentliggjort: 2009-02-16 15:37:32 CET
Københavns Lufthavne A/S - Årsrapport
Meddelelse om koncernårsrapport for 2008
Meddelelse om koncernårsrapport for 2008

•Økonomisk afmatning i verdensøkonomien, ændrede rejsemønstre, konkurser og
konsolideringer i flybranchen satte sit præg på 2008 for Københavns Lufthavne.
Specielt i slutningen af året blev resultatet påvirket i negativ retning,
blandt andet som følge af Sterlings konkurs 
•Udviklingen i drift og resultat i 2008 svarer til det forventede i forhold til
udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 af 29. oktober 2008, når der tages
højde for særlige forhold 
•Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 0,6 procent. Lokalt afgående
passagerer steg med 0,8 procent, mens transfertrafikken faldt med 1,6 procent 
•Omsætningen steg med 6,5 procent til DKK 3.113,5 mio. 
•Korrigeret for særlige forhold udgør EBIT DKK 1.299,7 mio. (2007: DKK 1.285,5
mio.). EBIT udgjorde DKK 1.227,6 mio. (2007: DKK 1.430,4 mio.) 
•I forbindelse med Sterlings konkurs d. 29. oktober 2008 har CPH foretaget
nedskrivning af relaterede tilgodehavender hvilket udgør en engangsomkostning
på DKK 38,9 mio. Når der endvidere tages højde for effekten af den afledte
nedgang i antal afgående passagerer på mellem 0,5 procent og 1,0 procent, har
Sterlings konkurs haft en samlet negativ påvirkning på resultat før skat i
størrelsesordenen DKK 70 mio. 
•Korrigeret for særlige forhold udgør resultat før skat DKK 1.144,4 mio.,
svarende til et fald på DKK 62,3 mio. Faldet er primært forårsaget af øgede
omkostninger til serviceforbedringer og myndighedskrav samt nedskrivninger på
tilgodehavender. Resultat før skat udgør DKK 1.026,3 mio. (2007: DKK 1.351,6).
Resultat før skat var i 2007 påvirket af særlige indtægter for i alt DKK 229,6
mio. vedrørende salg af internationale aktiver og en bygning 
•Korrigeret for særlige forhold faldt resultat efter skat med 14,5 procent til
DKK 855,7 mio. Resultat efter skat udgør DKK 755,3 mio. 
•De samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i
2008 DKK 836,9 mio., hvilket er på niveau med det forventede i forhold til i
fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 af 29. oktober 2008. Investeringsniveauet er det
højeste siden bygningen af Terminal 3 i 1998 og omfatter primært
bagagesorteringsfaciliteter, en ny ankomstetage på Finger C, generelle
investeringer i udvidelse af ankomstkapaciteten og udvidelse af shoppingcentret 
•Det er CPH's mål at skabe værdi for aktionærerne. Et vigtigt element i denne
forbindelse er at opretholde en effektiv og fornuftig kapitalstruktur, der kan
finansiere de forretningsmæssige og investeringsmæssige behov. I lyset af de
forretningsmæssige forventninger og behov anbefales det, at der udbetales et
endeligt udbytte på DKK 260 mio., eller DKK 33,1 pr. aktie, fra nettoresultatet
for 2008. Det forventes, at der vil blive foreslået et tilsvarende beløb som
ekstraordinært udbytte i 2009 
•John Stent er ikke længere ansat hos Macquarie Group og er derfor fratrådt som
medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne pr. 16. februar 2009. Der vil
blive valgt et nyt medlem på den ordinære generalforsamling, der afholdes den
25. marts 2009 

Koncernårsrapporten er vedlagt i Pdf-format 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S


copenhagen airports parent company annual report 2008 dk.pdf
cph_lufthavn_dk_final_annual report.pdf