Julkaistu: 2008-02-12 08:00:00 CET
Elisa - Yhtiökokouskutsu
ELISAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 18.3.2008 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen
ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello
12.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 pykälässä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Ehdotus pääoman palautuksesta.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta:
- korkeintaan 250.000.000 euroon saakka
- ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun saakka.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta:
- sisältää uusien osakkeiden osakeannit, omien osakkeiden
luovuttamisen sekä erityisten oikeuksien antamisen enintään
50.000.000 osakkeen osalta
- oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja
ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta:
- korkeintaan 15.000.000 osaketta
- oikeuttaa hankkimaan osakkeet muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja ehdotetaan olevan voimassa
31.8.2009 saakka.

Tilikauden tuloksen käsittely ja pääoman palautus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen vahvistaman
taseen 31.12.2007 perusteella jaetaan osakkeenomistajille
pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta. 0,80 euroa osakkeelta on
voitonjakopolitiikan mukaista ja 1,00 euroa ylimääräistä varojen
jakoa pääomarakenteen kehittämiseksi. Pääomanpalautus vastaa 130
prosenttia tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa, että varat
jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Oikeus
yhtiökokouksen päättämään varojen jakamiseen on osakkeenomistajalla,
joka on 25.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa maksupäiväksi 1.4.2008.
Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Tilintarkastaja

Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön
tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisön.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat ja yllä mainitut hallituksen ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 15.2.2008 alkaen yhtiön
internetsivuilla www.elisa.fi ja osoitteessa Ratavartijankatu 5,
Helsinki (aula). Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka on
a) ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla ja
b) merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 7.3.2008.
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
merkitty osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen merkitseminen osakasluetteloon

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan
tilapäisesti merkitä osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä
viimeistään perjantaina 7.3.2008. Tilapäistä merkintää varten
osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua kokoukseen joko

a) kirjeitse Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / Sö A 6200, PL 30,
00061 ELISA
b) puhelimitse 0800 0 6242 kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00
c) telefaxilla 010 262 2727, tai
d) sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi,
mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Ilmoittautumisen tulee olla
yhtiöllä perillä viimeistään lauantaina 8.3.2008 kello 20.00.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta

Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle
viimeistään lauantaina 8.3.2008 kello 20.00. Valtakirja on
allekirjoitettava.

Ohjeita kokousosallistujille

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneille jaetaan ääniliput kokouksessa.
Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja talousviestintä

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
LIITTEET:

Ehdotukset 18.3.2008 yhtiökokoukselle

VALTUUTUS VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
vapaan oman pääoman jakamisesta korkeintaan 250.000.000 euroon
saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla
kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen alkuun saakka. Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä
voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutus ei koske tai vähennä sitä määrää, minkä yhtiökokous päättää
jakaa kevään 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI OSAKEANTIIN JA
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 50.000.000
kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat
osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu
enimmäismäärä on noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.
Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös
yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2010 saakka.
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin
edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä,
miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan
maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella
(apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista
osakeantiin liittyvistä seikoista.

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 15.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on
voimassa 31.8.2009 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä sen sääntöjen
mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua
markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet
hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.