Julkaistu: 2007-11-22 17:52:04 CET
Elisa - Pörssitiedote
ELISAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 18.11.2007
Novator Finland Oy on osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n perusteella
pyytänyt ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista:

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.12.2007 kello 11.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Osakkeenomistaja Novator Finland Oy:n ehdotukset yhtiökokoukselle

1.    Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen
tehtävästään

     Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous
päättää vapauttaa yhtiön kaikki hallituksen nykyiset jäsenet
tehtävästään välittömästi.

2.    Hallituksen jäsenten valinta

     Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous
päättää valita yhtiön hallitukseen uudet jäsenet. Uuteen hallitukseen
voidaan valita yhtiön tämänhetkisen hallituksen jäseniä.

3.    Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

     Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous
päättää muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 2 (Toimiala)
seuraavasti:"Yhtiö voi välittömästi itse ja/tai tytäryhtiöidensä ja/tai
osakkuusyhtiöidensä välityksellä (i) harjoittaa yleistä teletoimintaa
kotimaassa ja ulkomailla, tarjota tietoliikenteen palveluja ja niihin
liittyviä laitteita sekä harjoittaa tietoliikennettä koskevaa
konsultointia ja tutkimus- ja tarkastustoimintaa ja/tai (ii) omistaa
kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja
sijoitus- ja rahoitustoimintaa. Liiketoiminnassaan yhtiö ottaa
huomioon kaksikielisyyden tarpeen."

     Ehdotettu muutos antaisi uudelle hallitukselle
mahdollisuuden käynnistää tarvittavat toimenpiteet yhtiön ja sen
liiketoiminnan rakennemuutoksen toteuttamiseksi. Kyseiseen
rakennemuutokseen voisi sisältyä yhtiön koko operatiivisen
liiketoiminnan siirtäminen perustettavaan uuteen tytäryhtiöön.
Novator Finland Oy:n näkemyksen mukaan tällainen rakenne lisäisi
yhtiön johdon ja liiketoiminnan, rahoitusrakenteen, riskiprofiilin
sekä tulevaisuuden suunnitelmien joustavuutta ja olisi siten yhtiön
ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen.

Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 7.12.2007 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä
tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen 7.12.2007 ottaa yhteyttä
hallintarekisterin hoitajaansa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa keskiviikkona 28.11.2007.


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet