Julkaistu: 2007-11-21 12:20:09 CET
Finnair Oyj - Pörssitiedote
FINNAIR JÄRJESTÄÄ 248,5 MILJOONAN EURON OSAKEANNIN
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan tai Japaniin. 

FINNAIR OYJ 		PÖRSSITIEDOTE 		21.11.2007

FINNAIR JÄRJESTÄÄ 248,5 MILJOONAN EURON OSAKEANNIN 

Finnair Oyj:n hallitus päätti tänään ylimääräisen yhtiökokouksen 21.11.2007
antaman osakeantivaltuuden nojalla maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan
osakkeenomistajien merkittäviksi enintään 39 447 270 uutta osaketta
merkintähintaan 6,30 euroa osakkeelta. Osakeannilla hankitaan noin 248,5
miljoonaa euroa, mikäli osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. 

Osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin
heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Osakkeenomistaja, joka on osakeannin
täsmäytyspäivänä 26.11.2007 merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen
osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on täsmäytyspäivänä
kirjattu Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, saa
automaattisesti yhden arvo-osuusmuotoisen vapaasti luovutettavissa olevan
merkintäoikeuden jokaista omistamaansa osaketta kohden. 

Osakkeenomistaja taikka henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan
merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhdeksällä (9)
merkintäoikeudella neljä (4) uutta osaketta. Merkintäoikeudet ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 29.11.2007 ja 10.12.2007 välisenä
aikana. 

Osakkeiden merkintäaika alkaa 29.11.2007 ja päättyy 17.12.2007 klo 17.00.

Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat Danske Markets ja UBS Investment Bank ja
yhtiön taloudellisena neuvonantajana Aventum Partners. 

Yhtiökokoukselta saadun osakeantivaltuuden nojalla hallitus on oikeutettu
järjestämään toissijaisen merkinnän merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta
osakkeenomistajille varatun merkintäajan päättymisen jälkeen 17.12.2007. 

Osakeannilla hankittavat varat on tarkoitus käyttää yhtiön laivaston
uudistusohjelmaan ja muihin yhtiön kasvustrategian toteuttamisen edellyttämiin
investointeihin. 

Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Osakeantia koskeva listalleottoesite julkistetaan arviolta 26.11.2007.

Yhtiö on sopinut osakeannin Pääjärjestäjien kanssa, että se ei, ilman
pääjärjestäjien etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti
viivyttää tai evätä, jaksona joka alkaa julkaistavan listalleottoesitteen
päivämääränä ja päättyy 180 päivän kuluessa sitä, kun tarjottavat osakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi, osakeannissa tarjottavia osakkeita ja tiettyjä
muita poikkeuksia lukuun ottamatta, anna valtuutusta liikkeeseenlaskuun, laske
liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optiota tai oikeutta
ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia
ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti,
osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta
sopimusta, jolla osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset
siirtyvät kokonaan tai osittain, riippumatta siitä toteutetaanko tällaiset
toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai
muutoin. 

Suomen valtio, joka omistaa 55,78 prosenttia yhtiön osakkeista ja 
äänivallasta on 21.11.2007 pidetyssä Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa
kannattanut hallituksen valtuuttamista päättämään uusien 
osakkeiden liikkeeseen laskemisesta maksua vastaan. Eduskunta on 14.11.2007
hyväksynyt esityksen lisätalousarvioksi, johon sisältyy 
valtion kaikkien merkintäoikeuksien käyttämiseen tarvittava määräraha.
Lisätalousarvio tuli voimaan 20.12.2007. Valtion osallistuminen osakeantiin
edellyttää vielä valtioneuvoston merkintäpäätöstä. 

FL Group on ilmoittanut Finnairille, että sen omistus yhtiössä 20.11.2007 oli
noin 24 prosenttia Finnairin kaikista osakkeista ja äänivallasta ja on aiemmin
tänään ilmoittanut aikomuksestaan osallistua osakeantiin. 

Finnair Oyj
Viestintä
21.11.2007

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan tai Japaniin. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman
rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden
1933 arvopaperilain (the U.S Securities Market Act of 1933) mukaisesti.
Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa
tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Tarjousta
ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä. 

Danske Bank A/S ("Danske Markets") ja UBS Limited ("UBS Investment Bank")
toimivat tässä suunnitellussa osakeannissa ainoastaan Finnairin puolesta.
Danske Marketsin ja UBS Investment Bankin asiakkailleen tarjoama suoja koskee
ainoastaan Finnairia, eivätkä ne anna neuvoja suunnitellussa osakeannissa
muille kuin Finnairille. 

LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

Finnair Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 21.11.2007 Yhtiön
hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista siten, että
osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin
näillä ennestään on Yhtiön osakkeita. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen
laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 50 000 000 osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään myös muista osakeannin ehdoista. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti Merkitsemättä jääneiden
osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti hallituksen päättämien tahojen
merkittäväksi. 
Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättänyt 21.11.2007
laskea liikkeeseen enintään 39 447 270 uutta tarjottavaa osaketta (”Tarjottavat
osakkeet”) näiden osakeannin ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”). 
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena kasvaa 88 756 358
osakkeesta enintään 128 203 628 osakkeeseen. Osakeannissa Tarjottavat osakkeet
vastaavat 44,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Osakeantia. 
Merkintäoikeus
Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi näiden
osakeomistuksen suhteessa. 
Osakeannin täsmäytyspäivä on 26.11.2007 (”Täsmäytyspäivä”).
Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (”APK”) ylläpitämään osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun
osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu APK:n ylläpitämään osakasluetteloon, saa
automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen vapaasti luovutettavissa olevan
merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus ”FI0009503031”) jokaista
Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. 
Osakkeenomistaja taikka henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään neljä (4)
Tarjottavaa osaketta jokaisella yhdeksällä (9) Merkintäoikeudella. Tarjottavien
osakkeiden murto-osia ei ole mahdollista merkitä. 
Merkintähinta
Merkintähinta on 6,30 euroa (”Merkintähinta”) Tarjottavalta osakkeelta.
Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää merkintäetuoikeusanneille
tavanomaisen alennuksen, jonka suuruus Osakeannissa on noin 34,7 prosenttia
osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. 
Yhtiön hallituksen päätöksen mukaan Merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. 
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 29.11.2007 ja päättyy 17.12.2007 klo 17.00 (”Merkintäaika”).
Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina
aukioloaikoinaan. Merkintäoikeutta voidaan käyttää koko Merkintäajan.
Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti Merkitsemättä jääneiden osakkeiden
toissijaisesta merkinnästä määrätään kohdassa ”—Merkitsemättä jääneiden
osakkeiden toissijainen merkintä” jäljempänä. 
Osakkeenomistajien on syytä huomioida, että tilinhoitaja- ja selvitysyhteisöt
voivat pyytää asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa jo ennen kuin
julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. 
Merkintäpaikat
Merkintäpaikkoja ovat Sampo Pankki Oyj:n henkilöasiakaskonttorit ja Mandatum
Yksityispankin konttorit sekä Sampo Pankki Oyj:n puhelinpalvelu 0200 25760
(suomenkielinen) ja 0200 2570 (ruotsinkielinen). Puhelinpankissa tehtävä
merkintä edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva palvelusopimus
puhelinpalveluista Sampo Pankki Oyj:n kanssa. 
Myös tilinhoitaja- ja säilytysyhteisöt, jotka ovat tehneet Sampo Pankki Oyj:n
kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat
merkintätoimeksiantoja. 
Osakkeiden merkintä ja maksaminen
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja osallistuu Osakeantiin merkitsemällä
Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja
maksamalla Merkintähinnan. Jokainen yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa
merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi
merkitä. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on
annettava merkintätoimeksianto säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä antamien
ohjeiden mukaisesti. 
Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin
hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto
oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. 
Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa lukuun ottamatta kohdan
“—Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisia tilanteita. 
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä
17.12.2007, raukeavat. 
Merkitsemättä jääneiden osakkeiden toissijainen merkintä
Pääjärjestäjät ja Yhtiö voivat erikseen sopia toissijaisen merkinnän
järjestämisestä Merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta. Tällöin
Pääjärjestäjät voivat Yhtiön kanssa tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti
joko (i) pyrkiä hankkimaan merkitsijöitä Merkitsemättä jääneille osakkeille
markkinoilla tai tarjousmenettelyn kautta tai (ii) merkitä Merkitsemättä
jääneet osakkeet harkintansa mukaan ja myydä nämä osakkeet Merkintäoikeuksien
haltijoiden lukuun joko markkinoilla tai tarjousmenettelyn kautta. Yhtiön
hallitus voi päättää toissijaisen merkinnän suorittamisesta, jolloin
merkintäaika toissijaisten merkintöjen osalta jatkuu korkeintaan 15.1.2008
asti. Hallitus voi kuitenkin päättää toissijaisen merkintäajan keskeyttämisestä
ennen tätä päivää. 
Pääjärjestäjät tilittävät edellä kohdassa (ii) tarkoitetussa tilanteessa saadun
nettotuoton (Merkitsemättä jääneiden osakkeiden myyntihinta vähennettynä
Merkintähinnalla, Pääjärjestäjien palkkioilla, varainsiirtoverolla ja muilla
kuluilla) käyttämättömien Merkintäoikeuksien haltijoille, joilla olisi ollut
oikeus merkitä Merkitsemättä jääneet osakkeet. Nettotuotto tilitetään arviolta
4.1.2008. 
Merkintäoikeuden haltija voi kieltäytyä vastaanottamasta nettotuoton tilitystä
ilmoittamalla tästä kirjallisesti tilinhoitajayhteisölleen Merkintäajan
kuluessa eli viimeistään 17.12.2007. 
Merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkintä tai myynti on ehdollinen Yhtiön ja
pääjärjestäjien väliselle sopimukselle sekä markkinaolosuhteille eikä
merkinnästä tai myynnistä ole takeita. Tämän takia rauenneiden
Merkintäoikeuksien haltijat eivät välttämättä saa hyvitystä rauenneista
Merkintäoikeuksistaan. Pääjärjestäjät voivat ryhtyä edellä kuvattuihin
toimenpiteisiin rauenneiden Merkintäoikeuksien osalta ilman Merkintäoikeuden
omistajan suostumusta. Pääjärjestäjillä ei ole velvollisuutta myydä
Merkitsemättä jääneitä osakkeita tai hankkia niille merkitsijöitä ja
pääjärjestäjät voivat, Yhtiön suostumuksella, hyväksyä myös markkinahintaa
alempia tarjouksia Merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta. Yhtiö hyväksyy
lopullisesti Merkitsemättä jääneiden osakkeiden myynnit ja merkinnät. 
Mikäli edellä kuvattua toissijaista merkintää ei toteuteta, Merkitsemättä
jääneet osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämän tahon merkittäväksi. 
Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita, on oikeus
arvopaperimarkkinalain mukaan peruuttaa merkintänsä, mikäli
listalleottoesitettä täydennetään sellaisen siinä esitettyihin tietoihin
liittyvän olennaisen virheen tai puutteen johdosta, joka saattaa vaikuttaa
arvioon Tarjottavista osakkeista. Merkintä on peruutettava kahden (2)
pankkipäivän kuluessa siitä, kun listalleottoesitteen täydennys on julkistettu.
Rahoitustarkastuksella on oikeus erityisestä syystä päättää peruutusoikeuden
määräajaksi enintään neljä (4) pankkipäivää. Peruutusoikeuden käyttämisen
edellytyksenä on, että sijoittaja on sitoutunut merkintään ennen
listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista ja että täydennys julkistetaan
sen jälkeen, kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt listalleottoesitteen ja ennen
kuin kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa. Merkinnän peruuttamisen
mahdollistavat toimenpiteet julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti
listalleottoesitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. 
Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan. Julkinen
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä 29.11.2007 ja
päättyy 10.12.2007. 
Merkintäoikeuden hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan
markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla
osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytys- tai tilinhoitajayhteisölleen tai
arvopaperinvälittäjälle. 
Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on ”FIA1SU0107”.
Merkintöjen maksu
Osakeannissa merkittyjen Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan ja asianomaisen
säilytys- tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. 
Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella näiden
Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt
merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä, sekä mahdolliset
Merkintäetuoikeuksien nojalla Merkitsemättä jääneiden osakkeiden toissijaiset
merkinnät. 
Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
20.12.2007. 
Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti
Tarjottavilla osakkeilla 
Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina
APK:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Tarjottavat osakkeet kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina
osakkeina (ISIN-tunnus ”FI0009015697”, kaupankäyntitunnus ”FIA1SN0107”), jotka
vastaavat Tarjottavia osakkeita. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta
18.12.2007. 
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus
”FI0009003230”, kaupankäyntitunnus ”FIA1S”), kun Tarjottavat osakkeet on
rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 28.12.2007.
Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. 
Osakasoikeudet
Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon
ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun
Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin, arviolta 28.12.2007. 
Tiedottaminen 
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Tietotie 11 A, 01053 FINNAIR ja Yhtiön
internetsivuilla www.finnair.fi. 
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
Muut asiat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön
toimenpiteistä.