Julkaistu: 2007-10-26 07:31:59 CEST
Elisa - neljännesvuosikatsaus
ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUULTA 2007

Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 394 miljoonaan euroon (387)

Käyttökate parani 7 prosenttia 132 miljoonaan euroon (123) ja tulos
ennen veroja 29 prosenttia 89 miljoonaan euroon (69)

Ilman kertaeriä tulos ennen veroja kasvoi 10 prosenttia 76 miljoonaan
euroon (69)

Osakekohtainen tulos parani 41 prosenttia 0,45 euroon (0,32).
Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä noin 0,08
euroa.

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto laski hieman edellisen
vuosineljänneksen 30,2 eurosta 29,9 euroon. Liittymien vaihtuvuus
säilyi samalla tasolla ja oli 11,2 prosenttia (11,4 edellisellä
vuosineljänneksellä).

Toisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi
edelleen, mihin vaikuttivat erityisesti uudet 3G-asiakkaat

Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä

Keskeiset raportoidut tunnusluvut:


+------------------------------------------------------------------+
| Tuloslaskelma         | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
| miljoonaa euroa        |     |     |      |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevaihto          |   394 |   387 |   1 518 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Käyttökate           |   132 |   123 |  434 1) |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevoitto          |    82 |    73 |    225 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos ennen veroja       |  89 2) |    69 |    212 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos/osake, euroa       |   0,45 |   0,32 |   0,97 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Investoinnit käyttöomaisuuteen |    44 |    40 |    207 |
+------------------------------------------------------------------+


Luvut ilman kertaeriä: 1) 445 milj. euroa , 2) 76 milj. euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:


+-------------------------------------------------------------------+
| Rahoitusasema        | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
| miljoonaa euroa       |      |      |      |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Nettovelka          |    646 |    336 |    377 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Nettovelka / käyttökate 1)  |    1,2 |    0,7 |    0,9 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Velkaantumisaste (gearing), |   65,3 |   25,2 |    28,7 |
| %              |      |      |      |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Omavaraisuusaste, %     |   45,7 |   65,5 |    63,1 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Rahavirtalaskelma      | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|               |      |      |      |
| Kassavirta investointien   |      |      |      |
| jälkeen           |     6 |    36 |    118 |
+-------------------------------------------------------------------+


1) (korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu
käyttökate x 4)

Rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut, kun huomioidaan ylimääräinen
osingonmaksu 158 miljoonaa euroa 25.10.2007: nettovelka 804 miljoonaa
euroa, nettovelka / käyttökate 1,5 ja velkaantumisaste 81,2 %

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:"3G -markkina toimii edelleen hyvänä
veturina koko toimialan 
kehittymiselle. Merkittävä osa uusista liittymistä on 3G-liittymiä ja
asiakkaat käyttävät yhä enemmän monipuolisia sisältöpalveluja.
3G-asiakkaita on Suomessa lähes 900 000.

Asiakas- ja liittymämäärämme ovat edelleen kasvussa. Yhä useammalla
suomalaisella on jo kaksi tai useampia liittymiä erilaisiin
viestintätarpeisiin. Laajakaistaliittymien määrä jatkaa kasvuaan ja
mobiililaajakaistan kilpailukykyinen hinnoittelu on lisännyt myös sen
kysyntää.

Investoimme edelleen merkittävästi 3G-verkon laajennukseen,
nopeuksien ja kapasiteetin kasvattamiseen. Verkkomme peitto ja laatu
ovat toimialan parhaat. Väestöpeitto vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä on noin 75 prosenttia.

Parantaaksemme asiakaspalveluamme ja tuottavuuttamme olemme uusimassa
asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmään. Järjestelmän käyttöönoton
vuoksi asiakkaiden laskut on tuotettu normaalirytmiä hitaammin,
jolloin asiakkaat ovat saaneet laskuja totuttua harvemmin. Seuraavien
neljän kuukauden aikana laskutamme viiden kuukauden laskut, minkä
myötä pääsemme normaaliin laskutusrytmiin lähikuukausien aikana.
Asiakkaiden kyselyt asiakaspalvelussa ovat kasvaneet muutoksen
vuoksi. Asiakaspalvelun hyvä taso on meille tärkeä asia ja siksi
olemme lisänneet ja kouluttaneet 250 uutta henkilöä
asiakaspalvelutehtäviin.

Liikevaihtomme tammi-syyskuulta kasvoi 4 prosenttia viime vuodesta,
vaikka samaan aikaan esim. yhdysliikenne- ja roaming-hinnat ovat
alentuneet. Kannattavuutemme parani selvästi viime vuodesta uusien
palvelujen ja tuottavuuden kehittämisen ansiosta. Aiomme jatkaa
päättäväisesti markkinan sekä toimintamme tehokkuuden kehittämistä.

Lähitulevaisuuden toimintaamme saattaa olla vaikutusta mahdollisesti
alkavalla työtaistelulla. Lakko haittaisi yhtiön toimintaa ja
mahdollisesti vaarantaisi tietoliikenneyhteyksien ylläpitämistä.
Toivomme osapuolten pääsevän neuvottelutulokseen ja asiakkaiden
yhteyksien säilyvän siten moitteettomina.

Näen operaattoriliiketoiminnan pitkän aikavälin näkymät hyvinä,
etenkin Suomessa, jossa kuluttajien ja yritysten kiinnostus uusia
mahdollisuuksia avaavia 3G- ja internetpalveluita kohtaan kasvaa
voimakkaasti."


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 951
Johtaja, IR ja talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2007

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Matkaviestinnän liittymäkanta ja datapalveluiden käyttö on kehittynyt
Suomessa myönteiseen suuntaan. Merkittävä osa uusista liittymistä on
3G-liittymiä. Uusia palveluja tarjoavat 3G-liittymät ovat
kasvattaneet palveluiden käyttöä. Liittymien vaihtuvuus on ollut
laskusuunnassa ja kilpailu on kohdistunut enemmän palveluihin.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui:
laajakaistaliittymien määrä jatkoi kasvuaan ja perinteisten
liittymien määrä sekä käyttö vähenivät. Laajakaistamarkkina on
jatkanut hienoista kasvuaan.

Liikevaihdon kehitys


+--------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa      | 7-9/2007 | 7-9/2006 | muutos- % |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Matkaviestintä       |   252 |   246 |     2 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä verkko       |   157 |   156 |     1 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Segmenttien välinen myynti |   -15 |   -16 |    -6 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä          |   394 |   387 |     2 |
+--------------------------------------------------------------+


Elisan heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tähän vaikuttivat mm.
laajakaista- ja matkaviestintäliittymäkannan sekä
matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu. Liikevaihtoa heikensi
alhaisemmat yhdysliikennehinnat, vähäisempi laitekauppa, sekä
kiinteän verkon perinteisten liittyminen määrän ja liikenteen
väheneminen.

Tuloskehitys


+-----------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa  | 7-9/2007 | 7-9/2006 | muutos- % |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Matkaviestintä  |     |     |      |
| käyttökate    |    80 |    72 |    11 |
| käyttökate- %  |    32 |    29 |      |
| liikevoitto   |    53 |    49 |     8 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä verkko  |     |     |      |
| käyttökate    |    54 |    52 |     4 |
| käyttökate- %  |    34 |    33 |      |
| liikevoitto   |    31 |    26 |    19 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konsernitoiminnot |     |     |      |
| käyttökate    |    -3 |    -1 |    200 |
| liikevoitto   |    -3 |    -1 |    200 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konserni yhteensä |     |     |      |
| käyttökate    |   132 |   123 |     7 |
| käyttökate- %  |    33 |    32 |      |
| liikevoitto   |    82 |    73 |    12 |
+-----------------------------------------------------+


Elisan käyttökate kasvoi 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat mm.
matkaviestintäliiketoiminnan uudet palvelut ja liiketoiminnan
tehostamistoimenpiteet. Kiinteän verkon kannattavuusparannukseen
vaikuttivat laajakaistaliittymien hintamuutokset, liittymämäärän
kasvu ja kustannustehokkuuden parantuminen.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat +7 miljoonaa euroa (-4).
Rahoitustuottoihin sisältyy 13 miljoonaa euroa Comptelin osakkeiden
myyntivoittoa, sekä realisoitumaton, kassavirtaan vaikuttamaton, noin
2 miljoonan euron suuruinen rahoitustuotto johdannaisten käypien
arvojen muutoksista. Vertailukelpoinen rahoituskulu oli siten -8
miljoonaa euroa. Kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta
johtui pääosin kasvaneesta nettovelasta.

Katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot olivat -17 miljoonaa euroa
(-16).

Konsernin heinä-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 72 miljoonaa euroa
(53). Tulos/osake oli 0,45 euroa (0,32). Oma pääoma/osake oli
syyskuun lopussa 6,24 euroa (8,07 euroa vuoden 2006 lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Lounet Oy:n yhtiökokous ja Elisan hallitus hyväksyivät 5.7.2007
sulautumissuunnitelman, jossa Lounet Oy sulautuu Elisa Oyj:hin.
Sulautuminen rekisteröitiin 30.9.2007.

First Orange Contact Oy ja Elisa Ventures Oy sulautuivat Elisaan
31.8.2007.

Elisa ja Oy L M Ericsson Ab allekirjoittivat sopimuksen Elisan
yritysasiakkaiden puhelinjärjestelmien ja vaihdeasennusten
etähallinnan ulkoistamisesta ja vaihdeasennusten kenttätoimintojen
osittaisesta ulkoistamisesta Ericssonille. Liiketoiminnat siirtyivät
28.9.2007.

Elisan tytäryhtiön Saunalahden henkilöstö siirtyi
liikkeenluovutuksella Elisan palvelukseen 1.10.2007 alkaen.
Liikkeenluovutuksessa Saunalahden noin 170 työntekijää siirtyi Elisan
palvelukseen ja yhdistyi Elisan noin 900 henkilön henkilöasiakkaat ja
yrittäjät -yksikön kanssa.

Matkaviestintäliiketoiminta


+------------------------------------------------------------------+
| Liittymämäärät, kappaletta | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| Kokonaisliittymämäärä    | 2 622 300 | 2 452 500 | 2 488 900 |
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| - Verkko-operaattori, Suomi | 2 309 800 | 2 163 900 | 2 194 400 |
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| - liittymämäärä, Viro    |  312 500 |  288 600 |  294 500 |
+------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------+
| Käyttäjäkohtaiset tunnusluvut1) | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Keskimääräinen         |     |     |      |
| liikevaihto/liittymä,      |     |     |      |
| €/kk              |   29,9 |   30,5 |   30,2 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Vaihtuvuus vuositasolla, %   |   11,2 |   11,7 |   13,8 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lähtevät puhelut,        |     |     |      |
| min./liittymä/kk        |   217 |   207 |    203 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tekstiviestit, kpl/liittymä/kk |    51 |    50 |    50 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % |    19 |    17 |    17 |
+-------------------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------+
| Verkon käytön tunnusluvut 2) | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lähtevät puhelut, milj. min. |  1 428 |  1 265 |   4 888 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| SMS, milj. kpl        |   382 |   303 |   1 193 |
+----------------------------------------------------------------+


1) Elisan palveluoperaattorit Suomessa (ei sisällä prepaid-liittymiä)
2) Elisan verkko-operaattori Suomessa

Elisan liittymämäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 2 309 800
liittymää, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan noin
146 000 liittymää. Vuoden kolmannella neljänneksellä liittymämäärä
kasvoi noin 53 000 liittymällä. Kasvuun vaikutti mm.
3G-palvelupakettien, mobiililaajakaistaliittymien ja prepaidien hyvä
menestys.

Elisan omien palveluoperaattorien puheluminuuttien määrä liittymää
kohden kasvoi noin 5 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien määrä
kasvoi noin 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Kokonaispuheluminuuttien määrä kasvoi 13 prosenttia ja
tekstiviestit 26 prosenttia, mihin vaikutti Elisan
palveluoperaattorin liittymämäärän kasvu.

Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Liikevaihtoon
vaikuttivat alentavasti vuoden alusta voimaan tulleet
yhdysliikennehinnat ja alentuneet roaming-hinnat, sekä kasvattavasti
lisääntynyt käyttö ja liittymämäärä.

Edellisestä vuosineljänneksestä liittymäkohtainen liikevaihto laski
hieman 30,2 eurosta 29,9 euroon, mihin vaikutti mm. alennetut
roaming-hinnat.

Elisa uudisti Mobiililaajakaistan hintoja 1.8. alkaen ja
roaming-hintojaan Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa 30.8. alkaen.

Elisa tilasi Ericssonilta 3G-verkon laajennuksen, mikä
kaksinkertaistaa Elisan nykyisen WCDMA/HSPA-verkon peiton ja
kapasiteetin: tukiasemien lukumäärä yli kaksinkertaistuu, ja samalla
datasiirto nopeutuu.

Elisa jatkaa 3G-verkkonsa kehittämistä tuomalla yhteistyössä
Ericssonin kanssa ensimmäisenä Pohjoismaissa 3G-verkkoon HSUPA (High
Speed Uplink Packet Access) -teknologian, joka nostaa datanopeuden
päätelaitteesta verkkoon yli kolminkertaiseksi (max. 1,4 Mbps).

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön matkaviestintäliiketoiminta
jatkoi kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän osalta.
Liikevaihdon kasvu oli 10 prosenttia liikevaihdon ollessa 30,6
miljoonaa euroa (27,8) ja asiakasmäärän 312 500 (288 600). Myös tulos
parani: käyttökate kasvoi 5 prosenttia 10,1 miljoonaan euroon (9,6)
ja liikevoitto 7 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon (6,9).

Kiinteän verkon liiketoiminta


+-------------------------------------------------------------------+
| kappaletta          | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Laajakaistaliittymät     |  518 400 |  479 600 |  496 300 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| ISDN-kanavat         |  70 900 |  110 200 |   76 200 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Kaapeli-TV -liittymät    |  235 700 |  223 200 |  226 000 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Analogiset ja muut liittymät |  483 500 |  528 800 |  521 100 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Liittymät yhteensä      | 1 308 500 | 1 341 800 | 1 319 600 |
+-------------------------------------------------------------------+


Laajakaistaliittymämäärä kasvoi noin 4 500 liittymällä edellisestä
vuosineljänneksestä. Kasvua vuoden takaisesta liittymämäärästä oli
38 800 liittymää, eli 8 prosenttia.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa aloitti 3.9.2007 HDTV- eli teräväpiirtolähetykset
kaapelitelevisioverkossaan. HDTV-kanavia on tarjolla aluksi kaksi
mutta jatkossa tarjontaa tullaan oleellisesti lisäämään. Elisan
valtakunnallisessa kaapeli-tv-verkossa on noin 226 000 kotitaloutta.

Elisa lanseerasi 5.9.2007 Laajakaista Super -palvelun, joka tarjoaa
kotitalouksille maksimissaan 100 Mbit/s -yhteysnopeuden. Se
mahdollistaa yhä nopeampia yhteyksiä vaativien palvelujen, kuten TV-
ja tilausvideopalveluiden, hyödyntämisen. Laajakaista Super on
tilattavissa huoneistokohtaisesti kiinteistöissä, jotka kuuluvat
Elisan valokuituyhteydellä toteutetun laajakaistaverkon piiriin.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli heinä-syyskuussa keskimäärin 3 326 henkilöä
(4 264 keskimäärin vuonna 2006).

Henkilömäärä segmenteittäin

+---------------------------------------------------------+
|          | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Matkaviestintä  |   1 313 |   1 355 |   1 329 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Kiinteä verkko  |   1 878 |   2 267 |   2 224 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Konsernitoiminnot |     38 |    39 |     38 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Yhteensä     |   3 229 |   3 661 |   3 592 |
+---------------------------------------------------------+


Elisan Yritysasiakkaat-yksikön puhelinvaihteiden etähallintojen
siirron yhteydessä yhteensä 56 henkilöä siirtyi Ericssonin
palvelukseen.

Investoinnit

+-------------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa         | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Investoinnit käyttöomaisuuteen |    44 |    40 |    207 |
| - matkaviestintäliiketoiminta  |    21 |    14 |    78 |
| - GSM-rahoitussopimusten    |     |     |      |
|  takaisinostot         |    0 |    0 |     2 |
| - kiinteän verkon liiketoiminta |    23 |    27 |    127 |
| - muut             |    0 |    0 |     0 |
| Osakkeet            |    6 |    7 |    10 |
|                 |     |     |      |
| Yhteensä            |    51 |    47 |    218 |
+-------------------------------------------------------------------+


Investointien pääasialliset kohteet olivat 3G-verkon laajennus,
laajakaistaverkon nopeuksien ja kapasiteetin kasvattaminen sekä uusi
laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä, jonka ensimmäinen vaihe on
otettu käyttöön.

Ylimääräinen osinko

Elisan hallitus päätti 31.7.2007 1,00 euron osakekohtaisen
ylimääräisen osingon jakamisesta. Osingon irtoamispäivä oli
16.10.2007, täsmäytyspäivä 18.10.2007 ja maksupäivä 25.10.2007.

Osingonjaon kokonaismäärä oli noin 158 miljoonaa euroa. Osinkoa ei
maksettu Elisan hallussa oleville omille osakkeille.

Rahoitusasema

Pääomarakennetta on kehitetty asetettujen tavoitteiden suuntaan.
Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyi hyvänä vuosineljänneksen
aikana. Heinä-syyskuun kassavirta investointien jälkeen oli 6
miljoonaa euroa (36). Kassavirtaa heikensivät oleellisesti laskutus-
ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton aiheuttamat viiveet
laskutuksessa.

Elisa myi syyskuussa 7 miljoonaa Comptel Oyj:n osaketta, jolloin
Elisan omistus Comptelissa laski 19,9 prosentista 13,4 prosenttiin.
Osakkeiden myyntihinta oli 13,2 miljoonaa euroa, josta 13,1 miljoonaa
euroa oli verovapaata myyntivoittoa. Myyntivoitto kirjattiin
kertaluonteiseksi eräksi rahoitustuottoihin.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

+------------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa      | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Nettovelka         |    646 |    336 |    377 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Nettovelka / käyttökate 1) |    1,2 |    0,7 |    0,9 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Gearing, %         |    65,3 |   25,2 |    28,7 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Omavaraisuusaste, %    |    45,7 |   65,5 |    63,1 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|              |      |      |      |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|              |  7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Kassavirta investointien  |      |      |      |
| jälkeen          |     6 |    36 |    118 |
+------------------------------------------------------------------+


1) (korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu
käyttökate x 4)

Rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut, kun huomioidaan ylimääräinen
osingonmaksu 158 miljoonaa euroa 25.10.2007: nettovelka 804 miljoonaa
euroa, nettovelka / käyttökate 1,5 ja velkaantumisaste 81,2 %

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt

+---------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa     | Enimmäismäärä | Käytössä 30.9.2007 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| Komittoitu luottolimitti |      170 |         0 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| Yritystodistusohjelma 1) |      150 |         0 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| EMTN-ohjelma 2)     |     1 000 |        666 |
+---------------------------------------------------------------+


1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset

+-----------------------------------------------------------+
| Luokittaja        | Luokitus | Luokituksen näkymä |
|---------------------------+----------+--------------------|
| Moody's Investor Services |   Baa2 |       vakaa |
|---------------------------+----------+--------------------|
| Standard & Poor's     |   BBB |       vakaa |
+-----------------------------------------------------------+


Osake

Elisan kokonaisosakemäärä oli syyskuun lopussa 166 307 586
kappaletta. Lounetin sulautumisvastikkeena annettiin 241 570 uutta
Elisan osaketta, jotka tulivat kaupankäynnin kohteeksi 1.10.2007.
Osakkeen päätöskurssi oli katsauskauden lopussa 21,80 euroa, kun se
vuoden vaihteessa oli 20,75 euroa, nousua 5,1 prosenttia. Vuosi
sitten osakekurssi oli 17,40 euroa, josta nousua 25,3 prosenttia.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 3 450 miljoonaa
euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
kesä-syyskuussa kaikkiaan 72,0 miljoonaa kappaletta 1 465,6 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 45,5 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Yhtiökokous antoi 19.3.2007 valtuutuksen hallitukselle enintään 16
000 000 oman osakkeen hankkimisesta, josta on käytetty 4 miljoonaa
osaketta. Katsauskaudella ei hankittu omia osakkeita. Elisan
omistuksessa oli syyskuun lopussa 8 049 976 osaketta (vuoden 2006
lopussa 4 125 000), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 4,02
miljoonaa euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 4,85
prosenttia.

Jakokelpoiset varat

Elisa Oyj:n jakokelpoiset varat olivat katsauskauden lopussa noin 8
miljoonaa euroa.

Elisan yhtiökokous 28.6.2007 teki päätöksen ylikurssirahaston
siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Merkittävät oikeudelliset asiat

Heinä-syyskuussa ei Elisan oikeudellisissa asioissa tapahtunut mitään
merkittävää.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Toimihenkilöunioni (TU) on antanut varoituksen 1.11.2007 alkavasta
lakosta ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (YTN) on antanut
varoituksen 2.11.2007 alkavasta lakosta. Alkaessaan lakko haittaisi
yhtiön toimintaa ja mahdollisesti vaarantaisi tietoliikenneyhteyksien
ylläpitämistä. Mahdollinen lakko vaikuttaisi erityisesti
asiakaspalveluun ja verkkotoimintoihin. Kiinteän verkon
puhepalveluiden, matkapuheluiden ja mobiilidatan, tekstiviestien,
mobiilipaikannuksen ja yritysten tietoliikennepalveluiden
toiminnallisuus saattaisi niin ikään kärsiä.

Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän muutoksen vuoksi
laskutuksessa on ollut tauko. Normaaliin laskutusrytmiin pääseminen
on viivästynyt vuoden 2008 ensimmäiselle vuosineljännekselle.
Viivästyneellä aikataululla saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan.

Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu Elisan
päämarkkina-alueilla. Kireä kilpailu voi vaikuttaa Elisan
liiketoimintaan.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla
merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on maailman suurimpia. Tämän takia
matkapuhelinliittymien kokonaismarkkina maassamme ei voi enää
olennaisesti kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen
osuus on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.

Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä
tahot mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen
hintatasoja.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisa jatkaa henkilöasiakkaat ja yrittäjät -yksikön toiminnan
kehittämistä ja tehostamista. Saunalahden henkilöstön siirtyi
1.10.2007 liikkeenluovutuksella Elisan palvelukseen. 24.10.2007
käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut arviolta 80
henkilön vähentämiseksi. Yksikössä työskentelee yhteensä noin 1 100
henkilöä, joista yt-neuvottelun piirissä on noin 300 henkilöä.

Elisan yhtiökokous päätti 28.6.2007 ylikurssirahaston siirtämisestä
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osana prosessia
kaupparekisteri on antanut kuulutuksen yhtiön velkojille, jonka
määräpäivä velkojien vastustukselle päättyi 23.10.2007. Elisan
tietoon on tullut kaupparekisteriin tehtyjä vastustuksia, jotka
saattavat viivästyttää päätöksen toimeenpanoa.

Loppuvuoden näkymät

Lähiajan näkymät ovat säilyneet ennallaan.

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen ollessa enemmän palveluissa.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa palvelujohtajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta ja
kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton
paranevan. Tähän vaikuttavat mm. 3G-markkinan kasvu ja
tehostamistoimenpiteet. Kertaeristä puhdistetun käyttökatteen ja
liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vuoden toisella puoliskolla
alkuvuoteen verrattuna viimeisen neljänneksen ollessa hieman kolmatta
neljännestä alhaisemmalla tasolla.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 11-13
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.

HALLITUS


Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA
                 7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
milj. euroa       Liite  2007  2006  2007  2006  2006

Liikevaihto         1  394,5  386,9 1 166,3 1 117,7 1 518,4

Liiketoiminnan muut
tuotot              4,8   2,8  19,7   6,7   8,7

Materiaalit ja
palvelut            -175,4 -178,6 -529,7 -507,0 -689,3
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut        -38,3  -43,2 -130,5 -160,1 -213,9
Liiketoiminnan muut
kulut              -53,7  -44,9 -152,5 -141,0 -189,4
Käyttökate         1  131,9  123,0  373,3  316,3  434,5

Poistot             -49,9  -49,8 -145,5 -161,3 -209,1
Liikevoitto         1  82,0  73,2  227,8  155,0  225,4

Rahoitustuotot ja
-kulut, netto           7,2  -3,9  -8,1  -12,3  -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta            0,0   0,0   0,1   0,0   0,1
Voitto ennen veroja       89,2  69,3  219,8  142,7  211,8

Tuloverot            -17,0  -16,3  -49,7  -32,3  -50,4
Tilikauden voitto        72,2  53,0  170,1  110,4  161,4

Tilikauden voiton
jakautuminen
 Emoyhtiön
 omistajille          72,4  52,6  169,7  109,6  160,3
 Vähemmistölle         -0,2   0,4   0,4   0,8   1,1
                 72,2  53,0  170,1  110,4  161,4


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton          0,45  0,32  1,06  0,66  0,97
Laimennettu           0,45  0,32  1,06  0,66  0,97

Ulkona olevia osakkeita
keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton         158 016 165 941 159 808 165 933 165 417
Laimennettu          158 016 165 941 159 808 165 933 165 417Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

KONSERNITASE
                        30.9. 31.12.
milj. euroa                   2007  2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      630,0  645,5
Liikearvo                   773,7  772,3
Muut aineettomat hyödykkeet          196,6  190,4
Osuudet osakkuusyrityksissä           0,1   0,4
Myytävissä olevat sijoitukset          38,2  48,4
Saamiset                     6,6   4,8
Laskennalliset verosaamiset           31,3  33,7
                       1 676,5 1 695,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                 23,2  38,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset        437,1  334,8
Rahavarat                    31,4  22,2
                        491,7  395,4

Varat yhteensä                2 168,2 2 090,9


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    988,2 1 307,6
Vähemmistön osuus                1,9   4,7
Oma pääoma yhteensä              990,1 1 312,3

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat            34,6  36,3
Varaukset                    7,2   8,2
Korolliset velat                639,1  321,1
Muut velat                   22,4  16,1
                        703,3  381,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat            414,1  287,5
Tuloverovelat                  19,9  28,7
Varaukset                    2,4   2,7
Korolliset velat                38,4  78,0
                        474,8  396,9

Oma pääoma ja velat yhteensä         2 168,2 2 090,9
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                                Vähem-   Oma
        Osake- Ylikurssi-   Omat   Muut  Kertyneet mistön  pääoma
milj. euroa  pääoma  rahasto osakkeet rahastot voittovarat osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2006     83,0   530,4   -2,5  418,9    307,5  12,4 1 349,7
Myytävissä
olevat
sijoitukset                  -2,6            -2,6
Muut muutokset                -0,2    -0,4  0,2   -0,4
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
erät                     -2,8    -0,4  0,2   -3,0
Tilikauden
voitto                          109,6  0,8  110,4
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut                     -2,8    109,2  1,0  107,4
Tytäryritysten
hankinnat              -0,1            -4,8   -4,9
Osingonjako                       -116,2  -2,0  -118,2
Omien
osakkeiden
myynti                0,8         -0,4       0,4
Osake-
palkitseminen                       1,0       1,0
Oma pääoma
30.9.2006    83,0   530,4   -1,8  416,1    301,1  6,6 1 335,4


Oma pääoma
1.1.2007     83,0   530,4  -81,3  422,1    353,4  4,7 1 312,3
Myytävissä
olevat
sijoitukset                 -10,2            -10,2
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
erät                     -10,2            -10,2
Tilikauden
voitto                          169,7  0,4  170,1
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut                    -10,2    169,7  0,4  159,9
Tytäryritysten
hankinnat                   5,3    -0,8  -2,8   1,7
Osingonjako                       -401,5  -0,4  -401,9
Omien
osakkeiden
osto                -85,6                -85,6
Omien
osakkeiden
myynti                1,1         0,4       1,5
Osake-
palkitseminen                       2,2       2,2
Oma pääoma
30.9.2007    83,0   530,4  -165,8  417,2    123,4  1,9  990,1
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
                          1-9  1-9  1-12
milj. euroa                    2007  2006  2006
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja                219,8 142,7 211,8
Poistot                      145,5 161,3 209,1
Muut oikaisut voittoon ennen veroja        -7,7  10,1  8,3
Käyttöpääoman muutos               -118,6 -69,5 -76,8
Liiketoiminnan rahavirta             239,0 244,6 352,4

Rahoituserät, netto                -15,8 -18,5 -17,5
Maksetut verot                  -59,1  -0,9  -0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta           164,1 225,2 334,6

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin                  -135,4 -136,7 -205,7
Investoinnit osakkeisiin ja muihin
sijoituksiin                    -4,9 -24,6 -25,4
Omaisuuden myynnit                 37,4  13,7  14,9
Investointien nettorahavirta           -102,9 -147,6 -216,2

Rahavirta ennen rahoitusta             61,2  77,6 118,4

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta             -85,6     -79,4
Omien osakkeiden myynti               1,7  0,9  1,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+)        350,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)        -44,2 -122,4 -122,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),
vähennys (-)                   -25,0     25,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)         -5,3  -7,5  -9,5
Maksetut osingot                 -243,6 -122,5 -123,6
Rahoituksen nettorahavirta            -52,0 -251,5 -308,9

Rahavarojen muutos                 9,2 -173,9 -190,5
Rahavarat tilikauden alussa            22,2 212,7 212,7
Rahavarat tilikauden lopussa            31,4  38,8  22,2
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

LIITETIEDOT


LASKENTAPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosi-
katsauksen tiedot on laadittu niiden voimassa
olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards)
mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty
sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin
31.12.2006 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta
tulee lukea yhdessä vuoden 2006 tilinpäätöksen
kanssa.

Uusia 1.1.2007 käyttöönotettuja standardeja,
standardien muutoksia ja tulkintoja ovat:
IFRS 7
Rahoitusinstrumentit;
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen;
tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
IFRIC 8
IFRS 2:n soveltamisala
IFRIC 9
Kytkettyjen johdannaisten
uudelleenarviointi
IFRIC 10
Osavuosikatsaukset ja
arvonalentumiset

Uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin.

1. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

7-9/2007        Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      246,0  148,3   0,0    0,2         394,5
Segmenttien välinen
myynti          5,8   9,1              -14,9   0,0
Liikevaihto       251,8  157,4   0,0    0,2    -14,9  394,5
Käyttökate        80,4  54,2        -2,7         131,9
Liikevoitto       53,4  31,5        -2,9         82,0
Rahoitustuotot ja
 -kulut                       7,2          7,2
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                      0,0          0,0
Voitto ennen
veroja                                  89,2

7-9/2006        Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      239,2  147,4   0,3              386,9
Segmenttien välinen
myynti          6,5   9,0              -15,5   0,0
Liikevaihto       245,7  156,4   0,3         -15,5  386,9
Käyttökate        72,3  52,0        -1,3         123,0
Liikevoitto       48,7  25,5        -1,0         73,2
Rahoitustuotot ja
-kulut                       -3,9         -3,9
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                      0,0          0,0
Voitto ennen
veroja                                  69,3
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

1-9/2007       Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      711,7  454,1   0,0    0,5        1 166,3
Segmenttien
välinen myynti     15,1  26,2              -41,3   0,0
Liikevaihto      726,8  480,3   0,0    0,5    -41,3 1 166,3
Käyttökate       219,9  159,3        -5,9         373,3
Liikevoitto      143,1  90,6        -5,9         227,8
Rahoitustuotot ja
-kulut                       -8,1         -8,1
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                     0,1          0,1
Voitto ennen
veroja                                 219,8
Investoinnit      62,6  75,2                  137,8


1-9/2006       Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      657,6  459,8   0,3             1 117,7
Segmenttien
välinen myynti     19,5  42,8              -62,3   0,0
Liikevaihto      677,1  502,6   0,3         -62,3 1 117,7
Käyttökate       182,6  137,7        -4,0         316,3
Liikevoitto      107,9  51,8        -4,7         155,0
Rahoitustuotot ja
-kulut                      -12,3         -12,3
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                     0,0          0,0
Voitto ennen
 veroja                                 142,7
Investoinnit      53,2  84,4                  137,6


1-12/2006       Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      905,5  612,8   0,1             1 518,4
Segmenttien
välinen myynti     24,4  52,2              -76,6   0,0
Liikevaihto      929,9  665,0   0,1         -76,6 1 518,4
Käyttökate       259,0  181,1        -5,6         434,5
Liikevoitto      161,7  70,6        -6,9         225,4
Rahoitustuotot ja
-kulut                      -13,7         -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                     0,1          0,1
Voitto ennen
veroja                                 211,8
Investoinnit      80,0  127,4                  207,4
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
                           30.9. 31.12.
milj. euroa                      2007  2006
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua            17,5  21,5
Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua            31,2  37,8
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua            11,6  21,4
Yhteensä                       60,3  80,7


3. EHDOLLISET VELAT
                           30.9. 31.12.
milj. euroa                      2007  2006
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset            0,7  0,7
Annetut takaukset
 Muiden puolesta (*                 42,8  0,5
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä      43,5  1,2

Muut sopimusvelvoitteet
Takaisinostovastuut                  0,3  0,4

QTE-sopimuksen vastuut
Järjestelyn kokonaisarvo               143,2 154,1
Keskeytysriski                    15,0  18,6

*) Annetuista takauksista 42,3 milj. euroa liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.


4. JOHDANNAISSOPIMUKSET
                           30.9. 31.12.
milj. euroa                      2007  2006
Koronvaihtosopimukset
 Nimellisarvo                    150,0
 Käypä arvo taseessa                 0,6
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
 Nimellisarvo                    48,4
 Käypä arvo taseessa                 0,4

*) Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

TUNNUSLUVUT
                          1-9  1-9  1-12
milj. euroa                    2007  2006  2006

Oma pääoma/osake, (euroa)             6,24  8,01  8,07
Korollinen nettovelka               646,0 336,0 376,9
Gearing                     65,3 % 25,2 % 28,7 %
Omavaraisuusaste                 45,7 % 65,5 % 63,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *)        19,3 % 12,3 % 13,2 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,       137,8 137,6 207,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus      2,5  1,0  1,7
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta       11,8 % 12,3 % 13,7 %
Sijoitukset osakkeisiin              11,3  8,2  10,3
Henkilöstö keskimäärin              3 364 4 239 4 086

*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk
tulosta


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing %

Korolliset velat - rahavarat
---------------------------------- x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste %

0ma pääoma yhteensä
------------------------------ x 100
Taseen loppusumma -
saadut ennakot


Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

Voitto ennen veroja +
korko- ja muut rahoituskulut
--------------------------------- x 100
Taseen loppusumma -
korottomat velat (keskimäärin)

Korollinen nettovelka

Korolliset velat - rahavarat

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussa

Tulos/osake

Emoyhtiön omistajille
kuuluva voitto
-----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä keskimäärin


Q3