Julkaistu: 2007-07-31 07:31:41 CEST
Elisa - neljännesvuosikatsaus
ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007

- Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382)

- Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon (95) ja tulos
ennen veroja 91 prosenttia 67 miljoonaan euroon (35)

- Ilman kertaeriä käyttökate parani 16 prosenttia 116 miljoonaan
euroon (100) ja tulos ennen veroja 40 prosenttia 56 miljoonaan euroon
(40)

- Osakekohtainen tulos parani 94 prosenttia 0,31 euroon (0,16)


- Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto nousi edellisen
vuosineljänneksen 29,7 eurosta 30,2 euroon. Liittymien vaihtuvuus
laski ja oli 11,4 prosenttia (14,2 edellisellä vuosineljänneksellä).

- Toisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnän liittymäkanta
kasvoi edelleen, mihin vaikuttivat erityisesti uudet
3G-palvelupaketit

- Laajakaistaliittymäkanta pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla

Keskeiset raportoidut tunnusluvut:


+------------------------------------------------------------------+
| Tuloslaskelma         | 4-6/2007 | 4-6/2006 | 1-12/2006 |
| miljoonaa euroa        |     |     |      |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevaihto          |   393 |   382 |   1 518 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Käyttökate           |  127¹) |  95 ²) |  434 3) |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevoitto          |    77 |    39 |    225 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos ennen veroja       |    67 |    35 |    212 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos/osake, euroa       |   0,31 |   0,16 |   0,97 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Investoinnit käyttöomaisuuteen |    49 |    54 |    207 |
+------------------------------------------------------------------+


Käyttökate ilman kertaeriä: 1) 116 milj. euroa (kiinteistöjen
myyntivoittoja 11 milj. euroa), 2) 100 milj. euroa, 3) 445 milj.
euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:


+-------------------------------------------------------------------+
| Rahoitusasema        | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
| miljoonaa euroa       |      |      |      |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Nettovelka          |    651 |    381 |    377 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Nettovelka / käyttökate *  |    1,4 |    1,0 |    0,9 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Velkaantumisaste (gearing), |   59,7 |   29,5 |    28,7 |
| %              |      |      |      |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Omavaraisuusaste, %     |   51,9 |   64,1 |    63,1 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|               |      |      |      |
| Rahavirtalaskelma      | 4-6/2007 | 4-6/2006 | 1-12/2006 |
| Kassavirta investointien   |      |      |      |
| jälkeen           |    37 |    29 |    118 |
+-------------------------------------------------------------------+


* Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella:
(korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x
4)

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:"3G-markkinan kasvu vahvaa

Kolmannen sukupolven matkaviestintäasiakkuuksien määrän ja palvelujen
käytön kasvu jatkui edelleen vahvana. 3G-markkina kasvoi reilulla 100
000:lla asiakkaalla toisen vuosineljänneksen aikana. 3G-asiakkaat
käyttävät edelleen selvästi muita enemmän matkapuhelintaan uusiin
palveluihin, kuten internetin selailuun ja sähköpostiin.

Elisan osuus 3G-markkinasta on noin puolet. Jatkamme palveluiden
kehittämistä muun muassa tuomalla tänään uuden todella edullisen
mobiililaajakaistan asiakkaidemme käyttöön. 3G-verkkomme on Suomen
kattavin ja laajennamme sitä edelleen määrätietoisesti vastaamaan
kysynnän lisääntymistä. Elisan 3G-paikkakuntien määrä lisääntyy noin
120:een vuoden loppuun mennessä. Tuolloin 3G-verkkomme kattaa noin 70
prosenttia suomalaisista.

Menestyäkseen palvelukilpailussa teletoimialan tulee jatkossa
palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Haluamme Elisassa parantaa
asiakkaidemme palvelua muun muassa toimintaamme ja järjestelmiämme
kehittämällä.

Elisa otti käyttöön uuden asiakashallinnan ja laskutuksen
tietojärjestelmän, mikä valitettavasti heikensi asiakaspalvelumme
tasoa. Lisäksi käyttöönotto hidasti toisen vuosineljänneksen sekä
laajakaista- että matkaviestinmyyntiä. En ole tyytyväinen tähän
käynnistykseen. Tilanne on jo selkeästi parantunut ja työskentelemme
määrätietoisesti nostaaksemme palvelumme tasoa edelleen.

Kehitys oli toisen neljänneksen aikana muuten varsin myönteistä.
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi ja liittymien
vaihtuvuus laski. Laajakaistaliittymissä keskityimme pitämään
edelleen selkeän markkinajohtaja-asemamme.

Taloudellisesti toinen vuosineljännes oli myös hyvä. Edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihtomme kasvoi ja
vertailukelpoinen käyttökate sekä tulos ennen veroja paranivat
selvästi. Arvioimme myönteisen kehityksen jatkuvan myös loppuvuonna."


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
Johtaja, IR ja talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036
Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2007

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin "Osavuosikatsaukset"
mukaisesti. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Matkaviestinnän liittymäkanta on kehittynyt Suomessa myönteiseen
suuntaan. Merkittävä osa uusista liittymistä on 3G-liittymiä. Uusia
palveluja tarjoavat 3G-liittymät ovat kasvattaneet palveluiden
käyttöä.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui:
laajakaistaliittymien määrä jatkoi kasvuaan edelliseen vuoteen
verrattuna, joskin hitaammin, ja perinteisten liittymien määrä sekä
käyttö vähenivät.

Liikevaihdon kehitys


+--------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa      | 4-6/2007 | 4-6/2006 | muutos- % |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Matkaviestintä       |   246 |   239 |     3 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä verkko       |   160 |   166 |    -4 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
|              |     |     |      |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Segmenttien välinen myynti |   -13 |   -23 |    -43 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä          |   393 |   382 |     3 |
+--------------------------------------------------------------+


Elisan huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3 prosenttia viime vuodesta.
Tähän vaikutti mm. matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu.

Tuloskehitys

+-----------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa  | 4-6/2007 | 4-6/2006 | muutos- % |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Matkaviestintä  |     |     |      |
| käyttökate    |    72 |  57 ²) |    26 |
| käyttökate- %  |    29 |    24 |      |
| liikevoitto   |    46 |  29 ²) |    59 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä verkko  |     |     |      |
| käyttökate    |  56 1) |  39 ²) |    44 |
| käyttökate- %  |    35 |    24 |      |
| liikevoitto   |  33 1) |  11 ²) |    200 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konsernitoiminnot |     |     |      |
| käyttökate    |    -2 |    -1 |      |
| liikevoitto   |    -2 |    -2 |      |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konserni yhteensä |     |     |      |
| käyttökate    |  127 1) |  95 ²) |    34 |
| käyttökate- %  |    32 |    25 |      |
| liikevoitto   |  77 1) |  39 ²) |    97 |
+-----------------------------------------------------+


¹) Luvut ilman kertaeriä: kiinteän verkon käyttökate 45 milj. euroa
ja liikevoitto 22 milj. euroa (kiinteistöjen myyntivoittoja 11 milj.
euroa), sekä konsernin käyttökate 116 milj. euroa ja liikevoitto 67
milj. euroa
²) Luvut ilman kertaeriä: matkaviestinnän käyttökate 59 milj. euroa
ja liikevoitto 31 milj. euroa, kiinteän verkon käyttökate 42 milj.
euroa ja liikevoitto 14 milj. euroa, sekä konsernin käyttökate 100
milj. euroa ja liikevoitto 44 milj. euroa

Elisan käyttökate ilman kertaeriä kasvoi 16 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun
vaikuttivat mm. matkaviestintäliiketoiminnan uudet palvelut ja
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet. Kiinteän verkon
kannattavuusparannukseen vaikuttivat laajakaistaliittymien
hintamuutokset, liittymämäärän kasvu ja kustannustehokkuuden
parantuminen. Edelliseen neljännekseen nähden kiinteän verkon
kannattavuus heikkeni pääosin uusien tietojärjestelmien
kertaluonteisten käyttöönottokustannusten vuoksi.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut nousivat yhteensä -11 miljoonaan
euroon (-4), koska toiselle vuosineljännekselle kohdistui
realisoitumaton, ei kassavirtavaikutteinen, noin 5 miljoonan euron
suuruinen rahoituskulu korkojohdannaisen käyvän arvon muutoksesta.
Katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot olivat -18 miljoonaa euroa
(-7).

Konsernin huhti-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 49 miljoonaa euroa
(28). Konsernin tulos/osake oli 0,31 euroa (0,16). Konsernin oma
pääoma/osake oli kesäkuun lopussa 6,86 euroa (8,07 euroa vuoden 2006
lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Elisa ja Lounet Oy:n hallitukset allekirjoittivat 24.5.
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Lounet sulautuu Elisaan.
5.7.2007 Lounetin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi sulautumisen.
Sulautuminen tulee voimaan, kun sulautumisen täytäntöönpano
rekisteröidään kaupparekisteriin, arviolta 30.9.2007.

Matkaviestintäliiketoiminta


+-----------------------------------------------------------------+
| Liittymämäärät, kappaletta | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
|----------------------------+-----------+-----------+------------|
| Kokonaisliittymämäärä   | 2 564 800 | 2 343 900 | 2 488 900 |
|----------------------------+-----------+-----------+------------|
| - Verkko-operaattori,   |      |      |      |
| Suomi           | 2 257 300 | 2 060 400 | 2 194 400 |
|----------------------------+-----------+-----------+------------|
| - liittymämäärä, Viro   |  307 500 |  283 500 |  294 500 |
+-----------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------+
| Käyttäjäkohtaiset tunnusluvut1) | 4-6/2007 | 4-6/2006 | 1-12/2006 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevaihto/liittymä (ARPU),  |     |     |      |
| €                |   30,2 |   31,3 |   30,2 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Vaihtuvuus (churn), %      |   11,4 |   12,9 |   13,8 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lähtevät puhelut,        |     |     |      |
| min./liittymä/kk        |   222 |   204 |    203 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| SMS, kpl/liittymä/kk      |    51 |    49 |    50 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % |    19 |    17 |    17 |
+-------------------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------+
| Verkon käytön tunnusluvut2) | 4-6/2007 | 4-6/2006 | 1-12/2006 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lähtevät puhelut, milj. min. |  1 425 |  1 207 |   4 888 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| SMS, milj. kpl        |   372 |   288 |   1 193 |
+----------------------------------------------------------------+


1) Elisan palveluoperaattorit Suomessa (ei prepaid)
2) Elisan verkko-operaattori Suomessa

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa oli kesäkuussa 2
257 300 liittymää, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 10
prosenttia. Vuoden toisella neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin
22 000 liittymällä. Kasvuun vaikutti mm. 3G-palvelupakettien ja
prepaidien hyvä menestys.

Elisan omien palveluoperaattorien puheluminuuttien määrä liittymää
kohden kasvoi noin 9 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien (SMS)
määrä kasvoi noin 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Elisan palveluoperaattorin liittymämäärän kasvusta
johtuen verkon kokonaispuheluminuuttien määrä kasvoi 18 prosenttia ja
tekstiviestit 29 prosenttia.

Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi kolme prosenttia alentuneista
yhdysliikennehinnoista ja vähäisemmästä laitekaupasta huolimatta.
Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski 4 prosenttia
vertailukauteen verrattuna, mihin vaikutti vuoden alusta voimaan
tulleet alhaisemmat yhdysliikennehinnat. Edellisestä
vuosineljänneksestä liittymäkohtainen liikevaihto nousi noin 2
prosenttia 29,7 eurosta 30,2 euroon.

Elisan 3G-paikkakunnat noin puolitoistakertaistuvat vuoden loppuun
mennessä, kun 3G-verkkoa laajennetaan yli 30 uudelle paikkakunnalle.
Tällöin Elisan 3G-verkko kattaa 70 prosenttia suomalaisista, yhteensä
noin 120 paikkakunnalla.

Saunalahti aloitti ensimmäisenä Suomessa MobiiliVoIP-liittymien
myynnin. Saunalahden palvelu perustuu standardoituun
UMA-teknologiaan. UMA (Unlicensed Mobile Access) yhdistää GSM-verkon
ja langattomat WLAN-lähiverkot saumattomaksi kokonaisuudeksi
mahdollistaen liittymän käyttäjälle jopa ilmaisten puheluiden
soittamisen.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön matkaviestintäliiketoiminta
jatkoi kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän osalta.
Liikevaihdon kasvu oli 14 prosenttia liikevaihdon ollessa 29,4
miljoonaa euroa (25,8) ja asiakasmäärän 307 500 (283 500). Myös tulos
parani: käyttökate kasvoi 10 prosenttia 9,1 miljoonaan euroon (8,3)
ja liikevoitto 8 prosenttia 6,4 miljoonaan euroon (5,9).

Kiinteän verkon liiketoiminta


+------------------------------------------------------------+
| kappaletta      | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
|-----------------------+-----------+-----------+------------|
| Laajakaistaliittymät |  513 900 |  472 500 |  496 300 |
|-----------------------+-----------+-----------+------------|
| ISDN-kanavat     |  70 900 |  113 300 |   76 200 |
|-----------------------+-----------+-----------+------------|
| Kaapeli-TV -liittymät |  231 200 |  220 300 |  226 000 |
|-----------------------+-----------+-----------+------------|
| Analogiset ja muut  |      |      |      |
| liittymät       |  499 400 |  541 000 |  521 100 |
|-----------------------+-----------+-----------+------------|
| Liittymät yhteensä  | 1 315 400 | 1 347 100 | 1 319 600 |
+------------------------------------------------------------+


Laajakaistaliittymämäärä pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla.
Kasvua vuoden takaisesta liittymämäärästä oli 9 prosenttia.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Saunalahti toi markkinoille uudenlaisen digi-tv-sovittimen.
Normaalissa tv-katselussa SaunaVisio-digiboksi toimii kuten mikä
tahansa antenniverkon digivastaanotin, mutta tallennettaessa ohjelmia
niitä ei taltioida sovittimen omaan muistiin, vaan verkossa
sijaitsevalle virtuaalilevylle. Käyttäjillä on mahdollisuus tallentaa
ohjelmia viiden teratavun (5000 Gt) edestä.

Elisan ylimääräinen yhtiökokous

Elisa Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.6.2007 hallituksen
ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista
ylikurssirahastoa 530.412.283,69 eurolla siirtämällä kaikki taseen
31.12.2006 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 tekemän osingonjakopäätöksen
lisäksi osingon jakamisesta korkeintaan 165.000.000 euroon saakka.
Osinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallituksella
on oikeus päättää muista osingonjakoon liittyvistä asioista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen alkuun
saakka.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli huhti-kesäkuussa keskimäärin 3 357 henkilöä
(4 264 keskimäärin vuonna 2006).

Henkilömäärä segmenteittäin

+---------------------------------------------------------+
|          | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Matkaviestintä  |   1 345 |   1 434 |   1 329 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Kiinteä verkko  |   1 980 |   2 741 |   2 224 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Konsernitoiminnot |     39 |    41 |     38 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Yhteensä     |   3 364 |   4 216 |   3 592 |
+---------------------------------------------------------+

Investoinnit


+-------------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa         | 4-6/2007 | 4-6/2006 | 1-12/2006 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Investoinnit käyttöomaisuuteen |    49 |    54 |    207 |
| - matkaviestintäliiketoiminta  |    22 |    22 |    78 |
| - GSM-rahoitussopimusten    |     |     |      |
| takaisinostot          |    0 |    0 |     2 |
| - kiinteän verkon liiketoiminta |    27 |    32 |    127 |
| - muut             |    0 |    0 |     0 |
| Osakkeet            |    0 |    1 |    10 |
| Yhteensä            |    49 |   55 |    218 |
+-------------------------------------------------------------------+


Investointien pääasialliset kohteet olivat 3G-verkon laajennus,
verkonhallintajärjestelmän uusiminen, laajakaistaverkon nopeuksien ja
kapasiteetin kasvattaminen sekä uusi laskutus- ja
asiakashallintajärjestelmä, jonka ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön
katsauskaudella. Tämä merkittävä IT-hanke tulee parantamaan
kustannustehokkuutta ja laatua laskutuksen ja asiakashallinnan
prosessien kehittymisen kautta.

Rahoitusasema

Pääomarakennetta on kehitetty asetettujen tavoitteiden suuntaan.
Toisen vuosineljänneksen aikana Elisa hankki omia osakkeita 4
miljoonaa kappaletta 86 miljoonan euron hintaan.

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyi hyvänä vuosineljänneksen
aikana. Huhti-kesäkuun kassavirta investointien jälkeen oli 37
miljoonaa euroa (29). Huhtikuussa maksettiin osinkoihin kohdistuva
vero-osuus, 22 miljoonaa euroa, sekä vuoden 2006 toteutuneen tuloksen
mukaisesti ennakkoveroa 29 miljoonaa euroa.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

+-----------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa      | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.2006 |
|---------------------------+------------+-----------+------------|
| Nettovelka        |    651 |    381 |    377 |
|---------------------------+------------+-----------+------------|
| Nettovelka / käyttökate * |    1,4 |    1,0 |    0,9 |
|---------------------------+------------+-----------+------------|
| Gearing, %        |    59,7 |   29,5 |    28,7 |
|---------------------------+------------+-----------+------------|
| Omavaraisuusaste, %    |    51,9 |   64,1 |    63,1 |
|---------------------------+------------+-----------+------------|
|              |      |      |      |
|---------------------------+------------+-----------+------------|
|              |  4-6/2007 | 4-6/2006 | 1-12/2006 |
|---------------------------+------------+-----------+------------|
| Kassavirta investointien |      |      |      |
| jälkeen          |     37 |    29 |    118 |
+-----------------------------------------------------------------+


* (korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate
x 4)Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt

+---------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa     | Enimmäismäärä | Käytössä 30.6.2007 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| Komittoitu luottolimitti |      170 |         0 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| Yritystodistusohjelma 1) |      150 |         0 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| EMTN-ohjelma 2)     |     1 000 |        666 |
+---------------------------------------------------------------+


1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset

+-----------------------------------------------------------+
| Luokittaja        | Luokitus | Luokituksen näkymä |
|---------------------------+----------+--------------------|
| Moody's Investor Services |   Baa2 |       vakaa |
|---------------------------+----------+--------------------|
| Standard & Poor's     |   BBB |       vakaa |
+-----------------------------------------------------------+


Osake

Konsernin kokonaisosakemäärä oli kesäkuun lopussa 166 066 016
kappaletta, joista 8 049 976 oli Elisan tai sen konserniyhtiöiden
hallussa. Osakkeen päätöskurssi oli 29.6.2007 20,22 euroa, kun se
vuoden vaihteessa oli 20,75 euroa, laskua 2,6 prosenttia. Vuosi
sitten kurssi oli 14,89 euroa, josta nousua 35,8 prosenttia.
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2007 oli 3 195 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
huhti-kesäkuussa kaikkiaan 78,3 miljoonaa kappaletta 1 683,6
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 49,6 prosenttia ulkona
olevien osakkeiden määrästä.

Omat osakkeet

Yhtiökokous 19.3.2007 valtuutti hallituksen enintään 16 000 000 oman
osakkeen hankkimiseen. Valtuutuksen perusteella Elisa hankki
huhti-toukokuussa kaikkiaan 4 000 000 omaa osaketta. Elisan ja sen
tytäryhtiöiden omistuksessa oli kesäkuun lopussa 8 049 976 osaketta
(vuoden 2006 lopussa 4 125 000), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo
oli 4,02 miljoonaa euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 4,85
prosenttia.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansainvälisestä
verkkovierailusta (roaming) tuli voimaan 30.6.2007. Asetus määrää
matkapuheluille hintakatot EU-maiden välisissä puheluissa. Elisa
arvioi, että asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Elisalle.

Viestintävirasto selvittää parhaillaan markkinoilla yleisesti ns.
yritysnumeroihin soittamisen hinnoittelua.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu Elisan
päämarkkina-alueilla. Kireä kilpailu voi vaikuttaa Elisan
liiketoimintaan.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla
merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on maailman suurimpia. Tämän takia
matkapuhelinliittymien kokonaismarkkina maassamme ei voi enää
olennaisesti kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen
osuus on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.

Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä
tahot mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen
hintatasoja.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut oleellisia tapahtumia.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen ollessa enemmän palveluissa.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa palvelujohtajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta ja
kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton
paranevan. Tähän vaikuttavat mm. 3G-markkinan kasvu ja
tehostamistoimenpiteet. Kertaeristä puhdistetun käyttökatteen ja
liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vuoden toisella puoliskolla
alkuvuoteen verrattuna.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 11-13
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.

HALLITUSElisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

KONSERNIN
TULOSLASKELMA
                 4-6   4-6   1-6   1-6  1-12
milj. euroa       Liite  2007  2006  2007  2006  2006

Liikevaihto         1  393,4  382,4  771,8  730,8 1 518,4

Liiketoiminnan muut
tuotot              13,7   1,1  14,9   3,9   8,7

Materiaalit ja
palvelut            -179,7 -179,5 -354,3 -328,4 -689,3
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut      7  -48,2  -60,3  -92,2 -116,9 -213,9
Liiketoiminnan muut
kulut              -52,5  -48,9  -98,8  -96,1 -189,4
Käyttökate         1  126,7  94,8  241,4  193,3  434,5

Poistot           3  -49,4  -56,2  -95,6 -111,5 -209,1
Liikevoitto         1  77,3  38,6  145,8  81,8  225,4

Rahoitustuotot ja
-kulut, netto          -10,7  -4,1  -15,3  -8,4  -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta            0,1   0,1   0,1   0,1   0,1
Voitto ennen veroja       66,7  34,6  130,6  73,5  211,8

Tuloverot            -17,9  -7,0  -32,7  -16,0  -50,4
Tilikauden voitto        48,8  27,6  97,9  57,5  161,4

Tilikauden voiton
jakautuminen
 Emoyhtiön
omistajille           48,5  27,3  97,3  56,9  160,3
 Vähemmistölle          0,3   0,3   0,6   0,6   1,1
                 48,8  27,6  97,9  57,5  161,4


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton          0,31  0,16  0,61  0,34  0,97
Laimennettu           0,31  0,16  0,61  0,34  0,97

Ulkona olevia osakkeita
keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton         159 510 165 941 160 719 165 929 165 417
Laimennettu          159 510 165 941 160 719 165 929 165 417
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

KONSERNITASE
                         30.6. 31.12.
milj. euroa               Liite  2007  2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     3  631,0  645,5
Liikearvo                  3  772,3  772,3
Muut aineettomat hyödykkeet         3  198,7  190,4
Osuudet osakkuusyrityksissä            0,4   0,4
Myytävissä olevat sijoitukset           53,3  48,4
Saamiset                      6,4   4,8
Laskennalliset verosaamiset            33,2  33,7
                        1 695,3 1 695,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus               4  28,7  38,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset         356,1  334,8
Rahavarat                     27,7  22,2
                         412,5  395,4

Varat yhteensä                 2 107,8 2 090,9


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   5 1 083,9 1 307,6
Vähemmistön osuus                 5,1   4,7
Oma pääoma yhteensä              1 089,0 1 312,3

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat             35,3  36,3
Varaukset                     7,8   8,2
Korolliset velat               6  639,1  321,1
Muut velat                    23,0  16,1
                         705,2  381,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat             247,1  287,5
Tuloverovelat                   26,1  28,7
Varaukset                     1,2   2,7
Korolliset velat               6  39,2  78,0
                         313,6  396,9

Oma pääoma ja velat yhteensä          2 107,8 2 090,9
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                               Vähem-   Oma
       Osake- Ylikurssi-   Omat   Muut  Kertyneet mistön  pääoma
milj. euroa  pääoma  rahasto osakkeet rahastot voittovarat osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2006    83,0   530,4   -2,5  418,9    307,5  12,4 1 349,7
Myytävissä
olevat
sijoitukset                  1,3             1,3
Muut
muutokset                  -0,3        -0,6   -0,9
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
erät                     1,0        -0,6   0,4
Tilikauden
voitto                          56,9  0,6   57,5
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut                     1,0    56,9  0,0   57,9
Osingonjako                      -116,2  -2,0  -118,2
Omien
osakkeiden
myynti                0,8         -0,4  0,2   0,6
Osake-
palkitseminen                       0,5       0,5
Oma pääoma
30.6.2006    83,0   530,4   -1,7  419,9    248,3  10,6 1 290,5


Oma pääoma
1.1.2007    83,0   530,4  -81,3  422,1    353,4  4,7 1 312,3
Myytävissä
olevat
sijoitukset                  4,7             4,7
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
erät                     4,7             4,7
Tilikauden
voitto                          97,3  0,6   97,9
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut                     4,7    97,3  0,6  102,6
Osingonjako                      -242,9  -0,4  -243,3
Omien
osakkeiden
osto                -85,6                -85,6
Omien
osakkeiden
myynti                1,2         0,2  0,2   1,6
Osake-
palkitseminen                       1,4       1,4
Oma pääoma
30.6.2007    83,0   530,4  -165,7  426,8    209,4  5,1 1 089,0
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
                          1-6  1-6  1-12
milj. euroa                    2007  2006  2006
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja                130,6  73,4 211,8
Poistot                      95,6 111,5 209,1
Muut oikaisut voittoon ennen veroja         1,3  10,3  8,3
Käyttöpääoman muutos               -59,8 -47,3 -76,8
Liiketoiminnan rahavirta             167,7 147,9 352,4

Rahoituserät, netto                -2,6  -8,2 -17,5
Maksetut verot                  -36,9  -1,0  -0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta           128,2 138,7 334,6

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin                   -90,5 -97,0 -205,7
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin  -4,3  -7,0 -25,4
Omaisuuden myynnit                 21,9  7,1  14,9
Investointien nettorahavirta           -72,9 -96,9 -216,2

Rahavirta ennen rahoitusta             55,3  41,8 118,4

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta             -85,6     -79,4
Omien osakkeiden myynti               1,7  0,9  1,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+)        350,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)        -44,2 -122,4 -122,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)  -25,0  35,0  25,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)         -3,7  -5,6  -9,5
Maksetut osingot                 -243,0 -121,8 -123,6
Rahoituksen nettorahavirta            -49,8 -213,9 -308,9

Rahavarojen muutos                 5,5 -172,1 -190,5
Rahavarat tilikauden alussa            22,2 212,7 212,7
Rahavarat tilikauden lopussa            27,7  40,6  22,2
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

LIITETIEDOT

LASKENTAPERIAATTEET
Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34
Osavuosikatsaukset-standardia. Osavuosikatsauksen
tiedot on laadittu niiden voimassa olevien
kansainvälisten tilinpäätös-standardien (International
Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka
Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi.
Laatimisperiaatteet ovat samat kuin 31.12.2006 tilin-
päätöksessä.
Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden
2006 tilinpäätöksen kanssa.

Uusia 1.1.2007 käyttöönotettuja standardeja, standardien
muutoksia ja tulkintoja ovat:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit; tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen; tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot
IFRIC 8 IFRS2:n
soveltamisala
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten
uudelleen arviointi
IFRIC 10 Osavuosikatsaukset
ja arvonalentumiset

Uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole
ollut vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin.

1. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

4-6/2007        Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      241,7  151,7                  393,4
Segmenttien välinen
myynti          4,4   8,5              -12,9   0,0
Liikevaihto       246,1  160,2              -12,9  393,4
Käyttökate        72,4  55,9        -1,6         126,7
Liikevoitto       46,0  32,8        -1,5         77,3
Rahoitustuotot ja
-kulut                       -10,7         -10,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                      0,1          0,1
Voitto ennen veroja                            66,7


4-6/2006        Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      232,9  149,5                  382,4
Segmenttien välinen
myynti          6,5  16,8              -23,3   0,0
Liikevaihto       239,4  166,3              -23,3  382,4
Käyttökate        57,0  39,3        -1,5         94,8
Liikevoitto       29,0  11,2        -1,6         38,6
Rahoitustuotot ja
-kulut                       -4,1         -4,1
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                      0,1          0,1
Voitto ennen veroja                            34,6
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

1-6/2007       Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      465,9  305,9                  771,8
Segmenttien
välinen myynti      9,2  16,9              -26,1   0,0
Liikevaihto      475,1  322,8              -26,1  771,8
Käyttökate       139,5  105,1        -3,2         241,4
Liikevoitto       89,7  59,2        -3,1         145,8
Rahoitustuotot ja
-kulut                      -15,3         -15,3
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                     0,1          0,1
Voitto ennen
veroja                                 130,6
Varat        1 394,3  592,4       121,1        2 107,8
Investoinnit      41,6  51,8                   93,4


1-6/2006       Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      418,4  312,4                  730,8
Segmenttien
välinen myynti     13,0  33,8              -46,8   0,0
Liikevaihto      431,4  346,2              -46,8  730,8
Käyttökate       110,3  85,7        -2,7         193,3
Liikevoitto       59,2  26,3        -3,7         81,8
Rahoitustuotot ja
-kulut                       -8,4         -8,4
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                     0,1          0,1
Voitto ennen
veroja                                  73,5
Investoinnit      39,4  57,6                   97,0


1-12/2006       Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      905,5  612,8   0,1             1 518,4
Segmenttien
välinen myynti     24,4  52,2              -76,6   0,0
Liikevaihto      929,9  665,0   0,1         -76,6 1 518,4
Käyttökate       259,0  181,1        -5,6         434,5
Liikevoitto      161,7  70,6        -6,9         225,4
Rahoitustuotot ja
-kulut                      -13,7         -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                     0,1          0,1
Voitto ennen
veroja                                 211,8
Varat        1 384,2  597,0       109,7        2 090,9
Investoinnit       80  127,4                  207,4


2. YRITYSHANKINNAT

Vuoden 2007 aikana on hankittu First Orange Contact Oy:n koko
osakekanta ja Lounet Oy:n vähemmistöä. Näillä hankinnoilla ei
ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen
lukuihin.
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

3. AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
                                Muut
              Aineelliset         aineettomat
milj.euroa          hyödykkeet    Liikearvo hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 2007     2 062,7      772,3    311,3
Lisäykset             72,2             25,3
Vähennykset            -30,5             -1,1
Siirrot erien välillä       -0,6             0,6
Hankintameno 30.6.2007     2 103,8      772,3    336,1

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.2007    1 417,2            120,9
Poistot              78,0             17,6
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot         -22,4             -1,1
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 30.6.2007   1 472,8            137,4

Kirjanpitoarvo 1.1.2007      645,5      772,3    190,4
Kirjanpitoarvo 30.6.2007     631,0      772,3    198,7

Merkittävimmät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
investointisitoumukset 30.6.2007 olivat 32 milj. euroa.


4. VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuudesta on 30.6.2007 kirjattu arvonalentumisia
1,7 milj .euroa (4,6 milj. euroa, 31.12.2006).


5. OMA PÄÄOMA

Omat osakkeet              Kirjanpidollinen   %-osuus
               Osakkeita    vasta-arvo osakkeista
                  kpl      euroa ja äänistä
Lounet Oy:n hallussa
31.12.2006           125 000      62 500   0,08 %
Elisa Oyj:n hallussa
31.12.2006          4 000 000    2 000 000   2,41 %
Konsernin hallussa yhteensä
31.12.2006          4 125 000    2 062 500   2,48 %

Lounet Oy myynyt osakkeita   -75 024     -37 512   -0,04 %
Elisa Oyj ostanut omia
osakkeita 25.4. - 15.5    4 000 000    2 000 000   2,41 %
Konsernin hallussa yhteensä
30.6.2007           8 049 976    4 024 988   4,85 %

Elisa Oyj:n ensimmäisellä vuosipuoliskolla hankkimien omien
osakkeiden (4 000 000 kpl) hankintahinta oli 85,6 milj. euroa.

Osingot
Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2007 päätti jakaa osinkoa
0,50 euroa osaketta kohti ja lisäosinkoa 1,0 euroa osaketta kohti.
Kokonaisosingon määrä oli 243,1 milj. euroa ja osingonmaksu
alkoi 29.3.2007.
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

6. VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN ARVOPAPERIEN
LIIKKEESEENLASKUT JA TAKAISINMAKSUT

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikkeeseen lasketut
ja takaisin maksetut joukkovelkakirjalainat:                        Efek-      Kirjan-
             Nimellis- Nimellis- tiivinen       pito-
milj.euroa          arvo   korko  korko Eräpäivä  arvo

Laskettu liikkeeseen
EMTN-ohjelma 2001/
1 000 milj. euroa
                   euribor
I/2007            50,0 3kk+0,22% 4,119 % 3.3.2010  49,9
II/2007           300,0  4,750 % 4,789 % 3.3.2014  299,2
Laskettu liikkeeseen
yhteensä           350,0                349,1

EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen
laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin
liittyen Elisa solmi seitsemänvuotisen
koronvaihtosopimuksen, jossa 150 milj.
euroa vaihdettiin kiinteäkorkoisesta
vaihtuvakorkoiseksi.

Maksettu takaisin
Joukkovelkakirjalainaohjelma
1999/335 milj. euroa
I/1999            19,6  4,750 % 4,956 % 18.6.2007  19,6
EMTN -ohjelma
2001/1 000 milj. euroa
                   euribor
II/2002            20,0 6kk+0,91% 4,514 % 8.4.2007  20,0
                   euribor
VII/2002            4,5 6kk+0,91% 4,514 % 8.4.2007   4,5
Maksettu takaisin yhteensä  44,1                 44,1

EMTN-ohjelman käyttämätön limiitti 30.6.2007
on 358,1 milj. euroa.
Rahoituslaitoslainoja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa
31.12.2006) lyhennettiin suunnitelman mukaisesti.
Likviditeetin hallintaan käytettäviä yritystodistuksia
ei ollut laskettu liikeeseen 30.6.2007 (25 milj. euroa
31.12.2006).
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

7. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja
osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta.
Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituk-
sesta, toimitusjohtajasta ja Elisan johto-
ryhmästä.

Edellisen tilinpäätöksen jälkeen on
tytäryhtiösuhteissa tapahtunut
seuraavat muutokset:

First Orange Contact Oy           hankittu   100 %
Lounet Oy                  hankittu  0,36 %


Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa:   1-6/2007
 Myynnit                     0,0
 Ostot                      0,3


Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain
tilinpäätöksessä.
2.3.2006 otettiin käyttöön avainhenkilöiden osakepohjainen
kannustinjärjestelmä.
Johdon osuus tuloslaskelmaan järjestelmän perusteella kirjatuista
laskennallisista kuluista on 1,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa
2.3.2006 - 30.6.2006).

Ohjelmasta ei ole suoritettu maksuja ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana.
Osakepalkkiojärjestelmä on kuvattu 31.12.2006 tilinpäätöksen
liitetietojen kohdassa 24.

8. MUUT VUOKRASOPIMUKSET

                         30.6. 31.12.
milj. euroa                    2007  2006
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua          18,6  21,5
Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua          32,6  37,8
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua          13,1  21,4
Yhteensä                     64,3  80,7
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

9. EHDOLLISET VELAT

                          30.6. 31.12.
milj. euroa                     2007  2006
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset           0,7  0,7
Annetut takaukset
 Muiden puolesta (*                 44,8  0,5
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä      45,5  1,2

Muut sopimusvelvoitteet
Takaisinostovastuut                  0,3  0,4

QTE-sopimuksen vastuut
Järjestelyn kokonaisarvo              150,0 154,1
Keskeytysriski                    15,8  18,6

*) Annetuista takauksista 44,3 milj. euroa liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.


10. JOHDANNAISSOPIMUKSET
                          30.6. 31.12.
milj. euroa                     2007  2006
Koronvaihtosopimukset
 Nimellisarvo                   150,0
 Käypä arvo taseessa                -4,5
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
 Nimellisarvo                    50,7
 Käypä arvo taseessa                 0,3

*) Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.


11. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.
Elisa Oyj
1.1. - 30.6.2007
Tilintarkastamaton

TUNNUSLUVUT
                      1-6  1-6  1-12
milj. euroa                2007  2006  2006

Oma pääoma/osake, (euroa)         6,86  7,71  8,07
Korollinen nettovelka           650,6 380,8 376,9
Gearing                 59,7 % 29,5 % 28,7 %
Omavaraisuusaste             51,9 % 64,1 % 63,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *)    17,4 % 9,9 % 13,2 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,   93,4  97,9 207,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus  2,2  0,9  1,7
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta   12,1 % 13,4 % 13,7 %
Sijoitukset osakkeisiin           5,1  1,3  10,3
Henkilöstö keskimäärin          3 396 4 380 4 086

*) laskennassa käytetty
rullaavaa 12 kk tulosta


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing %

Korolliset velat - rahavarat
---------------------------------- x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste %

0ma pääoma yhteensä
------------------------------ x 100
Taseen loppusumma -
saadut ennakot


Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

Voitto ennen veroja +
korko- ja muut rahoituskulut
--------------------------------- x 100
Taseen loppusumma -
korottomat velat (keskimäärin)

Korollinen nettovelka

Korolliset velat - rahavarat

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussa

Tulos/osake

Emoyhtiön omistajille
kuuluva voitto
-----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä keskimäärin


ELISA Q2