Published: 2007-03-16 11:01:21 CET
MP Fjárfestingarbanki hf. - Árshlutareikningur (Q1 og Q3)
MP Fjárfestingarbanki - Ársuppgjör 2006
Leiðrétting:
Vaxtatekjur námu 2.401 millj. kr. og hækkuðu um 254% frá árinu áður. Hreinar
vaxtatekjur voru jákvæðar um 65 millj. kr. (var 65 þús. Kr.) og undir Breyting
í lykiltölum voru allar prósentutölur leiðréttar 

Stjórn MP Fjárfestingarbanka hf. samþykkti reikninga bankans fyrir árið 2006 á
fundi sínum fimmtudaginn 
15. mars 2007. 


Lykiltölur
Fjárhæðir eru í þúsundum króna					
	Samstæða 		
	2006 		2005 		Breyting 
Rekstrarreikningur					
Vaxtatekjur	2.401.903 		944.434 		154%
Vaxtagjöld	2.336.760 		953.162 		145%
Hreinar vaxtatekjur	65.143 		(8.728)		846%
Aðrar rekstrartekjur	2.109.661 		971.285 		117%
Hreinar rekstrartekjur	2.174.804 		962.557 		126%
Önnur rekstrargjöld	(565.076)		(294.784)		92%
Hagnaður fyrir tekjuskatt	1.609.728 		667.773 		141%
Tekjuskattur	(293.927)		(54.348)		441%
Hagnaður	1.315.801 		613.425 		115%
					
					
Efnahagsreikningur	2006 		2005 		
Eignir:					
Sjóður og kröfur á lánastofnanir	2.898.986 		1.211.809 		139%
Útlán	7.188.550 		2.900.351 		148%
Markaðsverðbréf og eignarhlutir í félögum	30.343.987 		19.744.120 		54%
Aðrar eignir	2.301.828 		1.244.851 		85%
Eignir samtals	42.733.351 		25.101.131 		70%
					
Skuldir og eigið fé:					
Skuldir við lánastofnanir	7.733.282 		1.178.199 		556%
Lántaka	25.468.798 		18.997.764 		34%
Aðrar skuldir	4.395.549 		1.484.379 		196%
Tekjuskattskuldbinding	0 		20.990 		0%
Víkjandi lán	58.437 		72.632 		-20%
Eigið fé	5.077.285 		3.347.167 		52%
	42.733.351 		25.101.131 		70%
					
Eiginfjárhlutfall (CAD)	19,20% 		28,50% 		


Helstu niðurstöður úr rekstri og efnahag 

"	Hagnaður af rekstri MP Fjárfestingarbanka hf. á árinu nam 1.315 millj. kr.
samanborið við 613 millj. kr. árið áður. 
"	Arðsemi eigin fjár jafngildir 39,6% ávöxtun á ársgrundvelli.
"	Vaxtatekjur námu 2.401 millj. kr. og hækkuðu um 154% frá árinu áður. Hreinar
vaxtatekjur voru jákvæðar um 65 millj. kr. 
"	Hreinar rekstrartekjur námu 2.175 millj. kr. og hækkuðu um 126% frá árinu
áður. 
"	Þjónustutekjur námu 1.052 millj. kr. og hækkuðu um 56% frá árinu áður.
"	Gengishagnaður af annarri fjármálastarfsemi nam 1.059 millj. kr. samanborið
við 286 millj. kr. árið áður. 
"	Önnur rekstrargjöld hækkuðu um 92% frá árinu áður og námu 565 millj. kr.
Þessi hækkun er þó í samræmi við mikinn vöxt bankans á árinu 2006. 
"	Framlag í afskriftareikning nam 100 millj. kr. Afskriftareikningur útlána í
lok ársins nam 41 millj. kr. eða 0,6% af útlánum og veittum ábyrgðum. 
"	Útlán til viðskiptamanna í árslok 2006 voru 7.189 millj. kr. samanborið við
2.900 millj. kr. í ársbyrjun. 
"	Heildareignir bankans í árslok 2006 voru 42.733 millj. kr. samanborið við
25.101 millj. kr. í ársbyrjun. Hækkunin er 70%. 
"	Eigið fé í árslok nam 5.077 millj. kr. samanborið við 3.347 millj. kr. í
ársbyrjun. Hækkunin er 1.730 millj. kr. eða 52%. 
"	Á árinu var hlutafé hækkað um 70 millj. kr. að nafnverði. Söluverð
hlutafjárins nam 565 millj. kr. 
"	Eiginfjárhlutfall (CAD) samstæðunnar í árslok var 19,2% en í ársbyrjun var
það 28,5%. 

Aðalfundur MP Fjárfestingarbanka verður haldinn í lok mars. Stjórn félagsins
mun leggja fram tillögu um að greiddur verði 18% arður eða 192,6 millj. kr. Það
svarar til 14,6% af hagnaði ársins. 


Metár í sögu bankans og góðar horfur

Árið 2006 var metár í rekstri og afkomu MP Fjárfestingarbanka. Aukning varð á
flestum sviðum starfseminnar og hagnaður bankans á árinu 2006 varð meiri en
nokkru sinni áður. Markaðsviðskipti og eignastýring gengu mjög vel á árinu og
er sömu sögu að segja af eigin viðskiptum bankans. Meirihluti hagnaðar eigin
viðskipta var af erlendum fjárfestingum. Samhliða vexti bankans fjölgaði
stöðugildum bankans úr 22 í byrjun árs í 26 í lok árs. 

Afkoma bankans verður að teljast mjög góð í ljósi þess að starfsumhverfi hans
var mjög krefjandi á árinu, innlendir sem erlendir hlutabréfamarkaðir
sveifluðust mikið og ávöxtunarkrafa á innlendum skuldabréfamarkaði hækkaði
mikið. Bankinn styrkti undirstöður rekstrarins innanlands, meðal annars var
innra skipulag bætt og áhættustýring styrkt. Nýtt tekjusvið innan bankans,
fjárstýringarsvið, var stofnað á árinu. Stofnun sviðsins var nauðsynleg til að
styðja við áframhaldandi vöxt bankans í gegnum fjölbreyttari
fjármögnunarleiðir. 

Á árinu var lagður grunnur að frekari á útrás bankans. MP fékk aðild að
kauphöllum Eystrasaltslandanna þriggja og er kominn í hóp veltumestu aðila
kauphallanna. Á árinu var ákveðið að opna útibú í Vilnius, höfuðborg Litháens,
og hófst starfsemin þar 1. janúar 2007. Útibúið mun veita fjárfestum í
Eystrasaltsríkjunum og á Norðurlöndunum fjármálaþjónustu með áherslu á
fjárfestingar á fjármálamörkuðum í Austur-Evrópu. Starfsmenn útibúsins eru 5
talsins. 

Bankinn stendur vel að vígi til áframhaldandi vaxtar, þar sem megináherslan
verður að styrkja og útvíkka starfsemi bankans á Íslandi ásamt því að sækja inn
á ný markaðssvæði. MP Fjárfestingarbanki hefur nú þegar skapað sér þá sérstöðu
að vera öflugur samtarfsaðili íslenskra fjárfesta í austurvegi og hyggst efla
þá starfsemi til muna á næstu misserum. 

Frekari upplýsingar veitir:
Styrmir Þór Bragason, framkvæmdastjóri MP Fjárfestingarbanka hf., í síma 540
3200. 


MP Fjárfestingarbanki hf. er ört vaxandi og framsækið fjármálafyrirtæki sem
hefur lagt áherslu á smærri markaði og nýmarkaði í Evrópu með mjög góðum
árangri. Bankinn sinnir eignastýringu fyrir einstaklinga og fagfjárfesta,
annast miðlun verðbréfa á innlendum og erlendum mörkuðum og fæst við margvísleg
verkefni sem tengjast þjónustu og ráðgjöf til fyrirtækja, sveitarfélaga og
fagfjárfesta. Aðalskrifstofa bankans er í Reykjavík en hann rekur útibú í
London og Litháen. Nánari upplýsingar um MP Fjárfestingarbanka má finna á
www.mp.is. 


MP Investment Bank - Annual Results 2006.pdf