Published: 2006-10-30 10:03:40 CET
Hagar hf. - Árshlutareikningur (Q1 og Q3)
Hagar - 6 mánaða uppgjör 2006
Lykiltölur í millj. kr. - samstæða


Rekstrarreikningur	1.3-31.08.06	 	1.3-31.08.05	 	1.3-31.08.04	
Vörusala	22.241 	 	20.036 	 	20.474	
Kostnaðarverð seldra vara	(16.602)	 	(15.797)	 	(15.037)	
Framlegð	5.639 	 	4.239 	 	5.437	
Aðrar rekstrartekjur	17 	 	45 	 	87	
Rekstrargjöld	(4.619)	 	(4.415)	 	(4.839)	
Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði 	1.037 	 	(131)	 	685	
Afskriftir rekstrarfjármuna	(418)	 	(431)	 	(580)	
Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði	619 	 	(562)	 	105	
Fjármagnsliðir	(766)	 	(659)	 	(645)	
Söluhagnaður eignarhluta í félögum	0 	 	0 	 	2.409	
(Tap) hagnaður fyrir skatta	(147)	 	(1.221)	 	1.869	
Tekjuskattur	26 	 	201 	 	(572)	
(Tap) hagnaður fyrir aflagða starfsemi	(121)	 	(1.020)	 	1.297	
Aflögð starfsemi	0 	 	312 	 	(28)	
(Tap) hagnaður ársins	(121)	 	(708)	 	1.269	


Efnahagsreikningur	31.08.2006	 	28.02.2006	 	28.02.2005
Eignir:	 	 	 	 	 
Fastafjármunir	16.346 	 	15.643 	 	23.731 
Veltufjármunir	8.040 	 	11.418 	 	10.286 
Eignir alls	24.386 	 	27.061 	 	34.017 
 	 	 	 	 	 
Eigið fé og skuldir:	 	 	 	 	 
Eigið fé  	6.825 	 	6.946 	 	5.949 
Víkjandi lán	675 	 	675 	 	675 
Eigið fé og víkjandi lán	7.500 	 	7.621 	 	6.624 
Tekjuskattskuldbinding	0 	 	0 	 	959 
Langtímaskuldir	8.926 	 	8.483 	 	17.402 
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	2.694 	 	6.337 	 	3.914 
Aðrar skammtímaskuldir	5.266 	 	4.620 	 	5.118 
Eigið fé og skuldir samtals	24.386 	 	27.061 	 	34.017 


Árshlutareikningur Haga hf. 
Á stjórnarfundi félagsins þann 27. október 2006 var árshlutareikningur
félagsins fyrir tímabilið 1. mars 2006 til 31. ágúst 2006 staðfestur af stjórn
og forstjóra félagsins. Árshlutareikningurinn hefur að geyma samstæðureikning
félagsins og dótturfélaga þess. 

Hlutafé félagsins nam 1.015 millj. kr. í lok reikningsársins. Hluthafar
félagsins í lok tímabilsins eru: 

Baugur Group hf. 					72,8%
Talden Holding S.A. og Orchides Holding S.A.		27,2%

Rekstur
Rekstrartekjur félagsins námu 22.241 millj. kr. en rekstrargjöld án afskrifta
námu 4.619 millj. kr. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði
(EBITDA) var 1.037 millj. kr. Afskriftir námu 418 millj. kr. og hagnaður fyrir
fjármagnsliði og skatta nam 619 millj. kr. á tímabilinu. Tap félagsins fyrir
skatta, að teknu tilliti til fjármagnsliða nam 147 millj. kr., en
fjármagnsliðir voru nettó neikvæðir um 766 millj. kr. Að teknu tilliti til
reiknaðra skatta nam tap félagsins 121 millj. kr. á tímabilinu. 

Fyrirtæki Haga eru eftirfarandi:

Bónus				Debenhams				
Hagkaup			Ferskar kjötvörur				
10-11				Noron (Zara)
Aðföng				Útilíf
Stórkaup 			Res
Topshop			Bananar
Hýsing				Íshöfn

Stöðugildi hjá félaginu þann 31.ágúst námu 1.608.

Efnahagur
Heildareignir félagsins námu 24.386 millj. kr. í ágústlok 2006. Fastafjármunir
námu samtals 16.346 millj. kr. og veltufjármunir námu 8.040 millj. kr. en þar
af nema kreditkortakröfur 2.741 millj. kr. Heildarskuldir félagsins námu
16.886 millj. kr., þar af námu langtímaskuldir 8.926 millj. kr. Eigið fé og
víkjandi lán nam 7.500 millj. kr. eiginfjárhlutfall að teknu tilliti til
víkjandi láns var 31 % í ágústlok 2006. 

Staða og horfur
Fyrri hluti rekstrarárs Haga hefur að mörgu leiti gengið vel og afkoma í
samræmi við áætlanir stjórnenda. Sala hjá fyrirtækjum Haga hefur verið góð og
viðskiptavinum hefur fjölgað. Á síðasta rekstrarári hafði samkeppni á
matvörumarkaði mikil áhrif á rekstur félagsins. Hagar stóðust áhlaup
keppinauta og standa sterkari eftir. Samkeppni á matvörumarkaði er enn mikil
og framlegð þar óviðunandi ef horft er til lengri tíma. 
 
Hagar tóku við rekstri nokkurra tískuvöruverslana í Kringlunni og í Smáralind í
upphafi rekstrarársins eftir kaup félagsins á fyrirtækjunum RES og Íshöfn. 
Fyrirtækin hafa samlagast rekstri Haga vel og styrkja rekstrargrunn félagsins. 
 
Ytri aðstæður hafa mikil áhrif á rekstur félagsins. Samkeppni, gengisþróun,
eftirspurnarstig og kaupmáttur neytenda hefur þar mikil áhrif. Þrátt fyrir að
eftirspurn á íslenskum smásölumarkaði hafi verið mikil á árinu, hefur
gengisþróun og aukin samkeppni haft neikvæð áhrif á framlegð félagsins. 
Neytendum standa fjölmargir valkostir til boða og samkeppni um viðskiptavininn
hefur aldrei verið harðari. Félagið hefur sem fyrr notið mikillar velvildar
viðskiptavina, enda kappkostað að mæta óskum þeirra í hvívetna. Stöðugt er
unnið að þróun verslana félagsins með það að markmiði að þörfum viðskiptavina
sé mætt. 
 
Ríkisstjórn Íslands hefur tilkynnt um aðgerðir til lækkunar á matvælaverði. 
Hagar hafa fagnað tillögum ríkisstjórnarinnar, enda um verulega kjarabót að
ræða fyrir íslensk heimili. Matvara hefur verið ofurskattlögð á Íslandi. 
Reiknað er með að aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafi áhrif á næsta ári, þar sem
þær koma til framkvæmda 1. mars. 
 
Hagar reikna með áframhaldandi samkeppni á matvörumarkaði. Rekstur Haga á
seinni hluta ársins er að jafnaði betri en fyrri hluta ársins vegna jóla. Á
seinni hluta ársins er sterkara sölutímabil, sem að jafnaði bætir afkomu
félagsins. Stjórnendur gera ráð fyrir að áætlanir um afkomu ársins standist,
enda staða fyrirtækja Haga sterk. Eftir sölu Skeljungs í lok síðasta
rekstrarárs er efnahagur félagsins sterkur. Stjórnendur líta því björtum augum
til framtíðar. 


Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason, forstjóri Haga í síma 530 5500


Hagar 6 mán 2006.pdf