Published: 2006-05-24 16:14:39 CEST
Hagar hf. - Árshlutareikningur (Q1 og Q3)
Hagar - Ársuppgjör 2006
Lykiltölur í millj. kr. - samstæða

Rekstrarreikningur	2005/06 	2004/05 	2003/04
Vörusala	58.429 	46.133 	38.428 
Kostnaðarverð seldra vara	(   46.098 )	(   34.657 )	(   28.140 )
Framlegð	12.331 	11.476 	10.288 
Aðrar rekstrartekjur	584 	244 	454 
Rekstrargjöld	(   11.312 )	(    9.972 )	(    9.210 )
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA)	1.603 	1.748 	1.532 
Afskriftir rekstrarfjármuna	(    1.216 )	(    1.522 )	(    1.107 )
Hagnaður fyrir fjármagnsliði	387 	226 	425 
Fjármagnsliðir	198 	1.308 	(      451)
Hagnaður fyrir skatta	585 	1.534 	(       26 )
Tekjuskattur	412 	(      204 )	(      175 )
Hagnaður fyrir hlutdeild minnihluta	997 	1.330 	(      201 )
Hlutdeild minnihluta	0 	(       28 )	(      173 )
Hagnaður ársins	997 	1.302 	(      374 )
			
			
Efnahagsreikningur	28.02.2006	28.02.2005	29.02.2004
Eignir:	 	 	 
Fastafjármunir	15.644 	23.731 	16.849 
Veltufjármunir	11.417 	10.286 	6.636 
Eignir alls	27.061 	34.017 	23.485 
 	 	 	 
Eigið fé og skuldir:	 	 	 
Eigið fé  	6.946 	5.949 	4.464 
Víkjandi lán	675 	675 	2.000 
Eigið fé og víkjandi lán	7.621 	6.624 	6.464 
Tekjuskattskuldbinding	0 	959 	0 
Langtímaskuldir	8.483 	17.402 	9.649 
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	6.337 	3.914 	2.642 
Aðrar skammtímaskuldir	4.620 	5.118 	4.730 
Eigið fé og skuldir samtals	27.061	34.017	23.485


Ársreikningur Haga hf. 
Á stjórnarfundi félagsins þann 24. maí 2006 var ársreikningur félagsins fyrir
reikningsárið 1. mars 2005 til 28. febrúar 2006 staðfestur af stjórn og
forstjóra félagsins. Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning
félagsins og dótturfélaga þess.  Stjórn félagsins leggur til að ekki verði
greiddur arður til hluthafa á árinu 2006. 

Hlutafé félagsins nam 1.015 millj. kr. í lok reikningsársins. Hluthafar
félagsins voru 5 í lok reikningsársins og áttu þessir hluthafar yfir 10% í
félaginu: 

Baugur Group hf. 					47,4%
Fasteignafélagið Stoðir hf. 				24,1%
Talden Holding S.A. og Orchides Holding S.A.		27,3%


Rekstur
Rekstrartekjur félagsins námu 59.013 millj. kr. en rekstrargjöld án afskrifta
námu 57.410 millj. kr. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði
(EBITDA) var 1.603 millj. kr. Afskriftir námu 1.216 millj. kr. og hagnaður
fyrir fjármagnsliði og skatta nam 387 millj. kr. á rekstrartímabilinu. 
Hagnaður félagsins fyrir skatta, að teknu tilliti til fjármagnsliða nam 585
millj. kr., en fjármagnsliðir voru nettó jákvæðir um 198 millj. kr. Að teknu
tilliti til reiknaðra skatta nam hagnaður félagsins 997 millj. kr. á
rekstrarárinu 2005/06. 

Fyrirtæki Haga eru eftirfarandi:

Bónus				Debenhams				
Hagkaup			Ferskar kjötvörur				
10-11				Noron (Zara)
Aðföng				Útilíf
Stórkaup 			Res
Topshop			Bananar
Hýsing

Hjá félaginu starfa 2.376 manns.

Efnahagur
Heildareignir félagsins námu 27.061 millj. kr. í febrúarlok 2006. 
Fastafjármunir námu samtals 15.644 millj. kr. og veltufjármunir námu 11.417
millj. kr. en þar af nema kreditkortakröfur 2.300 millj. kr. Heildarskuldir
félagsins námu 19.440 millj. kr., þar af námu langtímaskuldir 8.483 millj.
kr. Eigið fé og víkjandi lán nam 7.621 millj. kr. eiginfjárhlutfall að teknu
tilliti til víkjandi láns var 28% í febrúarlok 2006. Skammtímakrafa að fjárhæð
5.050 millj. kr. var greidd í mars og apríl 2006 og notuð til að greiða niður
vaxtaberandi skammtímaskuldir. Eftir þessa breytingu verður eiginfjárhlutfall
að teknu tilliti til víkjandi láns 35%. 


Staða og horfur
Nokkur breyting varð á rekstri og efnahag félagsins á liðnu rekstrarári. 
Veigamesta breytingin er sala félagsins á öllu hlutafé í Skeljungi og sala á
öllu hlutafé í Trenor, sem er smásölufyrirtæki sem starfar á Norðurlöndum. Þá
fjárfesti félagið í tískuvöruverslunum á Íslandi, sem selja vörur undir vel
þekktum alþjóðlegum vörumerkjum. Eftir þessar breytingar eru áherslur
félagsins fyrst og fremst rekstur smásöluverslana á Íslandi og fyrirtækjum í
tengdri starfsemi. Hagar reka nú glæsilegt safn vörumerkja á smásölumarkaði, í
matvöru og sérvöru. 
 
Síðasta ár var þungt í rekstri. Afkoma fyrir fjármagnsliði og afskriftir er
langt undir væntingum stjórnenda félagsins. Rekstrarárið einkenndist af mjög
harðri verðsamkeppni á matvörumarkaði, sem varð þess valdandi að afkoma
félagsins er nokkuð undir áætlunum og væntingum. Verðstríðið hefur leitt til
þess að hagrætt hefur verið á ýmsum sviðum og árangur hefur náðst í hagstæðari
innkaupum.  Viðskiptavinum hefur fjölgað og samfara því hefur velta aukist. 
Hagar hafa því styrkt stöðu sína á liðnu rekstrarári. Félagið hefur notið
mikillar velvildar viðskiptavina og var Bónus kosið vinsælasta fyrirtæki
ársins, enn eitt árið, auk þess sem fyrirtækið hlaut neytendaverðlaun
Neytendasamtakanna og Bylgjunnar. Á matvörumarkaði hefur Bónus ávallt boðið
lægsta vöruverðið undanfarin 17 ár, Hagkaup mesta vöruúrvalið og þjónustuna og
10-11 lengstan opnunartíma. Þessi þrjú fyrirtæki félagsins hafa forystu á
íslenskum markaði, hvert á sínu sviði. 
 
Ánægjulegur árangur hefur náðst á sérvöruhlið félagsins, þar sem fyrirtækin
hafa vaxið og dafnað. Margar verslanir félagsins hafa sterka stöðu á markaðnum
og eiga sér tryggan viðskiptavinahóp. Með fjárfestingum í tískuvöruverslunum
hafa sérvöruverslanir fengið aukið vægi í rekstri félagsins og fjölmörg
tækifæri þar framundan. 
 
Eðlilegt er að reikna með áframhaldandi verðstríði á matvörumarkaði, sem mun
áfram hafa áhrif á afkomu félagsins. Umræða um hátt verðlag á matvörum á
Íslandi hefur í auknum mæli beinst að stjórnvöldum, enda fáar þjóðir, sem búa
við jafnmikla skattlagningu og höft í verslun með matvöru. Stjórnendur
félagsins hafa bent á margar leiðir til þess að einfalda gjaldtöku hins
opinbera og lækka álögur á nauðsynjavörur og sjálfsagðar neysluvörur. Það er
ánægjulegt að nú skuli í fyrsta sinn rætt, um aukið frelsi í verslun með
matvörur, m.a. um lækkun á gjaldtöku hins opinbera og auknu frelsi við
innflutning matvara. 
 
Staða félagsins við þessi tímamót er mjög sterk. Sala eigna og minnkun skulda
hefur gjörbreytt efnahag félagsins, sem gefur tækifæri til enn frekari vaxtar. 
Fjölbreyttari starfsemi á sviði smásölu hefur styrkt stoðir félagsins auk þess
sem sala á rekstri á Norðurlöndum og áhersla á rekstur á Íslandi einfaldar
umsvif félagsins. Árangur félagsins hefur leitt til þess að félagið er
eftirsóttur samstarfsaðili á mörgum sviðum, sem skapar félaginu fjölmörg
tækifæri. 


Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason, forstjóri Haga í síma 530 5500


Hagar 12 2006.pdf