Published: 1999-11-29 15:57:09 CET
Landsbankinn - Grunnupplýsingar skuldabréfa
Fréttatilkynning vegna sölu á 15% af hlut ríkis í Landsbanka og Búnaðarbanka.
Frumvarp um sölu á 15% af hlut ríkis í Landsbanka og Búnaðarbanka.<br>
<br>
Ríkisstjórnin hefur samþykkt að frumvarp viðskiptaráðherra um breytingu á lögum
um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands verði lagt
fyrir Alþingi. Frumvarpið kveður á um heimild til að selja af hlutafé
ríkissjóðs í Landsbanka og Búnaðarbanka 15% hlut í hvorum banka fyrir sig.
Stefnt er að því að selja 15% af hlutafé ríkissjóðs í bönkunum tveimur í lok
desember 1999 með áherslu á dreifða sölu til almennings.<br> 
<br>
Frumvarpið er lagt fram í því skyni að tryggja að a.m.k. 25% af heildarhlutafé
Landsbanka og Búnaðarbanka verði í eigu annarra en ríkisins í samræmi við
reglur Verðbréfaþings Íslands. Þegar stjórn VÞÍ samþykkti að skrá hlutabréf
Landsbanka og Búnaðarbanka á aðallista þingsins var veitt undanþága frá þessu
skilyrði um dreifða eign. Undanþágan var veitt með hliðsjón af því að
viðskiptaráðherra hafði lýst því yfir að það væri liður í stefnumörkun
ríkisstjórnarinnar um sölu hlutafjár í bönkunum að dreifing hlutafjár í samræmi
við reglur VÞÍ væri tryggð eigi síðar en 1. júní 2000.<br> 
<br>
Hagstætt árferði á hlutabréfamarkaði gerir það að verkum að ástæða er til að
tryggja framangreinda dreifingu hlutafjárins nú þegar. Með dreifðri sölu til
almennings í hlutafélagabönkunum tveimur er hvatt til aukins sparnaðar
heimilanna, hlutabréfamarkaður efldur og verðmyndun hlutabréfa í bönkunum
treyst. Almenningi gefst jafnframt kostur á að nýta sér kaup hlutabréfa í
bönkunum til skattafsláttar í samræmi við reglur ríkisskattstjóra.<br> 
<br>
Ríkið á nú um 85% hlutafjár í Landsbanka og Búnaðarbanka, en nýtt hlutafé í
bönkunum að verðmæti um 15% af heildarhlutafé hvors banka var boðið almenningi
til kaups síðari hluta ársins 1998. Verði 15% hlutafjár ríkissjóðs í bönkunum,
sem nemur um 12,5% af heildarhlutafé bankanna, selt mun ríkið eiga um 72% í
bönkunum eftir söluna.<br> 
<br>
Verði frumvarpið að lögum á haustþingi er stefnt að því að nýta heimildina til
sölu hlutafjár strax fyrir áramót. Stefnt er að því að selja meiri hluta þess
hlutafjár sem í boði er til almennings en minni hluta í tilboðssölu. Tekið
verður mið af reynslu fyrri útboða og lögð áhersla á dreifða eignaraðild.
Viðskiptaráðherra tekur ákvörðun um útfærslu sölunnar að fengnum tillögum
framkvæmdanefndar um einkavæðingu.<br> 
<br>
Ekki liggur fyrir hvernig ríkið hyggst selja afganginn af hlutabréfum sínum í
Landsbanka og Búnaðarbanka. Ákvörðun um sölu bankanna mun mjög mótast af
aðstæðum á markaði á hverjum tíma. Stefnumótun um sölu bankanna er í höndum
ráðherranefndar um einkavæðingu. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kemur
fram að ,,hlutabréf í ríkisbönkunum verði seld með það að markmiði að ná fram
hagræðingu á fjármagnsmarkaði en tryggja um leið virka samkeppni á markaðnum
til að ná fram ódýrari þjónustu. Við söluna verði þess gætt að ríkið fái
hámarksverð fyrir eign sína í bönkunum."<br> 
<br>
Viðskiptaráðuneyti, 29. nóvember 1999.<br>