Julkaistu: 2007-02-08 07:30:01 CET
Elisa Oyj - neljännesvuosikatsaus
ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 KLO 8.30

ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

Vuosi 2006

Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 1 518 milj. euroon

Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 445 milj. euroon (346) 
ja tulos ennen veroja 222 milj. euroon (112)

Tulos ennen veroja 212 milj. euroa (212)

Osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (1,22)

Loka-joulukuu 2006

Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 401 miljoonaan euroon (343)

Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 119 miljoonaan
euroon (89) ja tulos ennen veroja 70 miljoonaan euroon (27)

Tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa (33)

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi edellisen 
vuosineljänneksen 30,5 eurosta 30,8 euroon. Vaihtuvuus nousi 
11,7 prosentista 14,0 prosenttiin.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnän
liittymäkanta kasvoi edelleen, mihin vaikuttivat mm. uudet 3G-
palvelupaketit

Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 
noin 17 000 liittymällä

Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli joulukuun
lopussa 63 prosenttia (62) ja nettovelka 377 miljoonaa euroa (293)

Keskeiset raportoidut tunnusluvut:

Tuloslaskelma     10-12/2006 10-12/2005 1-12/2006  1-12/2005
miljoonaa euroa 
Liikevaihto         401    343    1 518    1 337
Käyttökate        118 1)   95 2)   434 3)   446 4)
Liikevoitto          70     38     225     233
Tulos ennen veroja      69     33     212     212
Tulos/osake, euroa     0,31    0,18    0,97    1,22
Investoinnit                            
käyttöomaisuuteen       70     71     207     204

Käyttökatteet ilman kertaeriä: 1) 119 milj. euroa, 2) 89 milj.
euroa, 3) 445 milj. euroa ja 4) 346 milj. euroa.

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:
Rahoitusasema          31.12.2006 31.12.2005
Nettovelka               377     293
Omavaraisuusaste, %          63,1    61,7
                            
Rahoituslaskelma         1-12/2006  1-12/2005
Kassavirta investointien jälkeen    118     308

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan
osinkoa 0,50 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 1,00 euroa
osakkeelta, yhteensä 1,50 euroa osakkeelta. Tämä vastaa 152
prosenttia tilikauden tuloksesta. Hallitus päätti myös, että
yhtiökokoukselta haetaan valtuutus 8 miljoonan oman osakkeen
hankintaan, mikä vastaa 5 prosenttia osakekannasta. Yhtiö on
tarkentanut keskipitkän aikavälin pääomarakennetavoitteitaan: 
uusi nettovelka per käyttökatetavoite on 1,5 – 2 ja 
velkaantumisaste 50 – 100 prosenttia. Tehdyillä esityksillä 
tehostetaan merkittävästi pääoman käytön tehokkuutta. 
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat vuoden lopussa olivat 
574 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Vuosi 2006 oli erinomainen

Elisa menestyi viime vuonna sekä laajakaistamarkkinoilla että
matkaviestinnässä erinomaisesti. Johtava markkina-asemamme
Suomessa vahvistui laajakaistamarkkinoilla liittymien määrän
lisäännyttyä vuodessa lähes viidenneksellä. Matkaviestinnän
menestystä edesauttoi Elisan onnistuminen uusilla kolmannen
sukupolven palvelupakettimarkkinoilla.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä laajakaistaliittymien määrä
kasvoi noin 17 000:lla. Laajensimme laajakaistatarjontaa tuomalla
markkinoille muun muassa Viihdekaistan, joka tarjoaa tv- ja
elokuvapalveluja sekä videovuokraamon.

Kolmannen sukupolven palvelupakettien suosio edisti merkittävästi
langattoman tietoyhteiskunnan rakentamista. Huhtikuun alusta
sallitut palvelupaketit uudistivat puhelinkantaa nopeasti.
Arviomme mukaan vuoden lopussa 3G-palvelupaketteja oli
suomalaisilla jo noin 350 000. Uusien puhelimien myötä myös uusien
palvelujen käyttö lisääntyi.

Elisan liikevaihto kasvoi vuoden aikana 14 prosenttia ja myös
tulos koheni selvästi. Hyvästä tuloksesta kiitos kuuluu kaikille
elisalaisille. Hyvän tuloksen ansiosta henkilöstörahastoon
siirretään kuuden miljoonan euron voittopalkkio.

Suuret erot operaattoreiden välisessä yhdysliikennehinnoittelussa
vääristävät kilpailua matkaviestintämarkkinoilla.
Viestintäviraston näkemys erisuuruisten yhdysliikennemaksujen
tasaamiseksi on oikea ja hyvä, että virasto on ryhtynyt asiassa
toimenpiteisiin. Myös EU:n kannan mukaan tulee siirtyä kohti
tasamaksuja.

Viestintäviraston päätöksellä on operaattoreiden käyttöön
luovutetut taajuudet jaettu vuoden alusta tasan. Myös tämä päätös
puoltaa tasamaksuja yhdysliikenteeseen. Kilpailullisesti
oikeudenmukaisinta ja asiakkaiden kannalta reiluinta on siirtyä
suoraan tasamaksuihin ja kirjata tasamaksuista periaate
lainsäädäntöön.”

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2006

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen.

Markkinatilanne

Matkaviestinnän päätelaitekanta on kehittynyt Suomessa myönteiseen
suuntaan. Merkittävä osa uusista päätelaitteista on 3G-puhelimia.
Huhtikuun alusta mahdolliseksi tulleet 3G-palvelupaketit
voimistivat selvästi palvelukilpailua. Uusia palveluja tarjoavat
paketit olivat erittäin suosittuja. Elisan
matkaviestintäliittymäkanta kehittyi myönteisesti ja liittymien
käyttö kasvoi.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui:
laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja perinteisten liittymien
määrä ja käyttö vähenivät.

Liikevaihdon, tuloksen ja taloudellisen aseman kehitys

miljoonaa euroa             2006    2005    2004
Liikevaihto              1 518   1 337   1 356
Käyttökate*               434    446    455
Käyttökateprosentti*          28,6    33,4    33,6
Liikevoitto*               225    233    242
Liikevoittoprosentti*          14,8    17,4    17,8
Oman pääoman tuottoprosentti      12,1    15,9    19,2
Omavaraisuusaste, prosenttia      63,1    61,7    49,3

* Luvut ilman kertaeriä:
Käyttökate 2006 445 milj. euroa, 2005 346 milj. euroa ja 2004 441
milj. euroa.
Käyttökateprosentti 2006 29,3, 2005 25,9 ja 2004 32,5.
Liikevoitto 2006 236 milj. euroa, 2005 133 milj. euroa ja 2004 228
milj. euroa
Liikevoittoprosentti 2006 15,5, 2005 9,9 ja 2004 16,8

Liikevaihdon kehitys segmenteittäin:

                     Tilinpäätös
miljoonaa euroa          1-12/2006 1-12/2005
Matkaviestintä              930    740
Kiinteä verkko              665    671
Muut liiketoiminnat            0     38
Segmenttien välinen myynti        -77    -112
Yhteensä                1 518   1 337

Tuloskehitys segmenteittäin:

              Tilinpäätös    Ilman kertaeriä
miljoonaa euroa    1-12/2006 1-12/2005 1-12/2006* 1-12/2005**
                        
Matkaviestintä                          
 käyttökate         259    220     263     190
 käyttökateprosentti     28     30     28     26
 liikevoitto        162    130     166     100
Kiinteä verkko                           
 käyttökate         181    160     187     156
 käyttökateprosentti     27     24     28     23
 liikevoitto         71     45     77     41
Muut liiketoiminnat ja                      
konsernitoiminnot                         
 käyttökate         -6     66     -6      0
 liikevoitto         -7     58     -7     -8
Yhteensä                             
 käyttökate         434    446     445     346
 käyttökateprosentti     29     33     33     26
 liikevoitto        225    233     236     133

* Toimintojen uudelleenjärjestelyvaraus -10 milj. euroa
** Yomi Softwaren myyntivoitto 4 miljoonaa euroa,
yhdysliikennevahingonkorvauksia 28 milj. euroa, kiinteistöjen
myyntivoittoja 15 milj. euroa, Comptelin osakkeiden myyntivoitto
ja tulosvaikutus 40 milj. euroa, eläkevastuiden siirtoon liittyvä
IFRS-käsittelyn muutos 13 milj. euroa, toimintojen
uudelleenjärjestelyvaraus -6 milj. euroa ja Esteran myyntivoitto
6 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat
mm. kasvanut matkaviestinnän 3G-päätelaitekauppa,
matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu, laajakaistaliiketoiminnan
kasvu sekä Saunalahden yhdistäminen Elisaan ja sen liittymien
tuoma liikenteen lisäys (Saunalahti yhdisteltiin Elisan
konsernitilinpäätökseen 1.11.2005).

Konsernin käyttökate oli 434 miljoonaa euroa (446). Ilman
kertaeriä käyttökate oli 445 miljoonaa euroa (346), kasvua
edellisestä vuodesta 29 prosenttia. Käyttökatteen paranemiseen
vaikuttivat mm. Saunalahden yhdistämisen synergiaedut ja
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -14 miljoonaa
euroa (-22). Rahoitustuottoihin sisältyi osakkuusyhtiöiden
tulososuus 0,1 miljoonaa euroa (1,2). Tuloslaskelman rahoituseriin
vuoden viimeiselle neljännekselle sisältyy 2,6 miljoonan euron
suuruinen rahoitustuotto luottotappiosaamisten myynnistä.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -50 miljoonaa euroa (-34).

Konsernin tammi-joulukuun tulos verojen jälkeen oli 161 miljoonaa
euroa (178). Konsernin tulos/osake oli 0,97 euroa (1,22).
Konsernin oma pääoma/osake oli vuoden 2006 lopussa 8,07 euroa
(8,06 vuoden 2005 lopussa).

Konsernirakenteen muutoksia

Elisa asetti 28.3.2006 osakeyhtiölain 14. luvun 21 §:ssä
tarkoitetun vakuuden lunastettaville Saunalahti Group Oyj:n
osakkeille. Näin Elisan omistus Saunalahdesta nousi 100
prosenttiin. Samalla Saunalahden osakkeiden noteeraus pörssissä
päättyi.

Elisan Saunalahti-kauppaan liittyvien Kilpailuviraston asettamien
ehtojen mukaisesti Saunalahti myi laajakaistapalveluiden
toteuttamisessaan tarvittavan Saunaverkon asiakassopimuksineen
Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen alueilla. Lisäksi Saunalahti
myi Saunaverkon ilman asiakassopimuksia pääkaupunkiseudun
alueella.

Elisa tarjoutui kesäkuussa ostamaan kaikki Lounet Oy:n osakkeet
maksaen yhdestä Lounetin 1 000 osaketta sisältävästä osakekirjasta
1 310 euroa, minkä lisäksi Lounetin yhtiökokous päätti 19.6.2006
maksaa 90 euron osingon yhtä osakekirjaa kohden vuodelta 2005.
Tarjouksen kokonaishinta oli noin 14 miljoonaa euroa, josta vuonna
2006 toteutui 9,2 miljoonaa euroa. Ostotarjous alkoi 21.6.2006 ja
päättyi 31.12.2006. Elisan omistusosuus Lounet Oy:sta oli tällöin
80,2 prosenttia.

Tikka Communications Oy ja Jyväsviestintä Oy fuusioituivat Elisaan
kesä-heinäkuun vaihteessa.

Elisa myi syyskuussa omistamansa Elisa Mobiilsideteenused As:n
koko osakekannan Virossa toimivalle tytäryhtiölleen Elisa
Andemesideteenused As:lle. Vuoden 2006 lopussa Elisa
Mobiilsideteenused As sulautui Elisa Andemesideteenused As:iin.

Elisa myi Jyväskylän alueen kaapelitelevisioverkossaan toimineen
paikalliskanava TV Jyväskylän televisioliiketoiminnan TV Jyväskylä
Ky:lle 8.9.2006 allekirjoitetulla kauppasopimuksella.

Matkaviestintäliiketoiminta

            31.12.2006 31.12.2005
Kokonaisliittymämäärä            
(Suomi ja Viro)     2 488 900  2 228 100
- Elisan verkko-              
operaattori Suomessa   2 194 400  1 962 100
- Liittymät Virossa    294 500   266 000

           10-12/2006 10-12/2005 1-12/2006 1-12/2005
               
Liikevaihto/liittymä**    
(ARPU), euroa        30,8    30,4    30,2    32,5
Vaihtuvuus (churn)**, %   14,0    22,6    13,8    28,4
Käyttö, milj. min.*     1 330   1 070   4 888   3 509
Käyttö,            
min./liittymä/kk**      213    180    203    172
SMS, milj. kpl*        336    275   1 193    827
SMS, kpl/liittymä/kk**     54     40     50     38
Lisäarvopalvelut/liikevaihto,% 17     17     17     16


* Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa osittain
Saunalahden liittymät)
** Elisan palveluoperaattori Suomessa (2005 luvut ilman
Saunalahtea)

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuodessa
noin 230 000 liittymällä, johon vaikutti merkittävästi 3G-
liittyminen hyvä kysyntä ja prepaid-liittymien kasvu. Liittymiä
oli vuoden 2006 lopussa noin 2 200 000 kappaletta. Vuoden
viimeisellä neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin 30 000
liittymällä.

Elisan omien palveluoperaattoreiden soitettujen puheminuuttien
määrä liittymää kohden kasvoi noin 18 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä nousi noin 32 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Puheluminuutit liittymää kohden sisältävät
vain lähtevän liikenteen.

Verkko-operaattorin soitettujen minuuttien määrä kasvoi 39
prosenttia ja tekstiviestit 44 prosenttia. Kasvaneeseen
liikennemäärään vaikutti mm. Saunalahden tuoma lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 7 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui keskimääräisten
minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen alentamisesta
kesäkuussa 2006. Liittymäkohtainen käytön kasvu ei kompensoinut
kokonaan hintojen ja yhdysliikennemaksujen aiheuttamaa laskua.

Elisa toi maaliskuussa langattomien yhteyksien käyttämiseen uuden
hinnoittelumallin, joka perustuu laajakaistasta tuttuun
kuukausimaksuun.

Elisan matkapuhelinverkon nopeudet kolminkertaistuivat, kun Elisa
avasi huhtikuussa ensimmäisenä pohjoismaisena operaattorina
mobiililaajakaistaverkon (HSDPA). Verkon nopeus on 1 Mbit/s. Elisa
avasi heinäkuussa HSDPA-verkon myös Tallinassa ja Pärnussa.

Suomessa Elisan 3G-verkko kattaa noin 65 paikkakuntaa väestöpeiton 
ollessa noin 40 prosenttia.

Elisa alkoi tarjota 2G- ja 3G-asiakkailleen 20.9.2006 alkaen
Suomen laajinta mobiili-tv-palvelua, jonka avulla voi seurata
kahdeksaa eri tv-kanavaa.

Elisan matkapuheluiden ja tekstiviestien roaming-hinnoittelu
ulkomailla uudistui vuoden 2007 alusta alkaen, kun ulkomailla
soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden sekä tekstiviestien
hinnoittelu yhtenäistyi. Uudessa hinnoittelumallissa ulkomailla
soitetut ja vastaanotetut puhelut on jaettu eri vyöhykkeisiin,
joissa on kaksi hintaryhmää. Toinen hintaryhmä koskee Elisan
suositusoperaattorin verkossa kulkevia puheluita ja toinen muissa
verkoissa kulkevia puheluita.

Viestintävirasto on antanut uudet matkaviestinnän
yhdysliikennemaksua koskevat huomattavan markkinavoiman päätökset.
Elisalle asetetut velvollisuudet pysyvät samoina kuin ennen. Uuden
päätöksen mukaisesti Saunalahden perimä matkaviestinnän
yhdysliikennemaksu muuttui 1.6.2006 alkaen 8,4 sentiksi minuutilta
(aiemmin 11 senttiä minuutilta), eli samaksi kuin Elisan
yhdysliikennemaksu. Lisäksi viestintävirasto selvittää parhaillaan
operaattoreiden matkaviestinverkon laskevan liikenteen
hinnoittelun säännöstenmukaisuutta.

Elisa sopi toukokuussa uusista matkaviestinverkkojen
yhdysliikennemaksuista TeliaSonera Finlandin kanssa. Elisan perimä
matkaviestinnän yhdysliikennemaksu on 1.1.2007 alkaen 7,25 senttiä
minuutilta (aiemmin 8,4 senttiä minuutilta). Kaikkia
operaattoreiden välisiä neuvotteluita ei ole kuitenkaan saatu
vielä päätökseen.

Viestintävirasto julkaisi joulukuussa 2006 näkemyksensä
matkaviestinoperaattoreiden välisten yhdysliikennemaksujen
kehityksestä. Viestintäviraston näkemys ulottuu vuoteen 2009 ja
käsittää yhdysliikenteen hintojen vuosittaiset ala- ja ylärajat.
Viestintävirasto edellyttää hintatason laskua ja hintaerojen
pienentämistä. Sen tavoitteena on myös tukea yritysten välisiä
kaupallisia neuvotteluja siten, että laskevan liikenteen hinnat
alenevat. Viestintävirasto tulee tekemään päätökset laskevan
liikenteen maksujen ylimmästä säännöstenmukaisesta hinnasta,
mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon yhdysliikennemaksuista.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön hyvä menestys jatkui.
Liikevaihto kasvoi 102,9 miljoonaan euroon (88,1), käyttökate 32,6
miljoonaan euroon (27,9) ja liikevoitto 22,5 miljoonaan euroon
(18,5). Liittymämäärä oli vuoden 2006 lopussa 294 500 (266 000).

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta            31.12.2006 31.12.2005 muutos, %
Laajakaistaliittymät         496 300  420 500     18
ISDN kanavat             76 200  128 700    -41
Kaapeli-TV –liittymät        226 000  214 100     6
Analogiset ja muut liittymät     521 100  578 000    -10
Liittymät yhteensä         1 319 600 1 341 800     -2

Elisan laajakaistaliittymien kysyntä jatkui koko vuoden 2006
voimakkaana. Lisäystä vuoden takaisesta liittymämäärästä oli 18
prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä
laajakaistaliittymämäärä kasvoi noin 17 000 liittymällä. Elisa
jatkoi Suomen laajakaistamarkkinajohtajana.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen laskuaan puheen
siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa investoi edelleen kiinteän laajakaistaverkon nopeuksien
kasvattamiseksi ja uusien palveluiden tarjonnan
mahdollistamiseksi.

Elisa toi markkinoille laajakaistapaketin, joka sisältää
laajakaistaliittymän ja kannettavan tietokoneen.

Elisa päätti luopua yleisöpuhelimista vaiheittain siten, että ne
poistuvat käytöstä 30.9.2007 mennessä.

Cisco Systems myönsi Elisalle vuoden aikana kaksi tunnustusta:
toukokuussa sertifikaatin IP-pohjaisten viestintäratkaisujen
kumppanina ja joulukuussa tunnustuksen langattomien ratkaisujen
osaajana. Lisäksi Elisa sai ensimmäisenä Suomessa Ciscon
teknologiakumppanitunnustuksen, jonka Cisco myöntää langattomien
viestintäratkaisujensa myynnissä, suunnittelussa ja
innovatiivisissa projekteissa onnistuneille kumppaneilleen.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 4 086 henkilöä
(2005 keskimäärin 4 989 henkilöä ja 2004 keskimäärin 5 590
henkilöä). Palkat ja palkkiot vuonna 2006 olivat yhteensä 173
miljoonaa euroa (2005 194 miljoonaa euroa, 2004 212 miljoonaa
euroa). Vuoden 2006 lopussa henkilömäärä oli 3 592 (4 681).

Henkilömäärä segmenteittäin:
                 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
Matkaviestintä             1 329   1 629   1 477
Kiinteä verkko             2 224   3 001   3 015
Muu liiketoiminta             -     -    814
Konsernitoiminnot             38     51     70
Yhteensä                3 592   4 681   5 376

Elisassa jatkettiin vuonna 2006 toimintojen uudelleenjärjestelyjä.
Elisalta siirtyi puhelinmarkkinointitoiminnoista 134 henkilöä
Manpower Business Solutions Oy:lle. Lisäksi Elisan
tilaustenkäsittelystä ja laskutuksesta siirtyi 119 henkilöä Barona
Oy:n palvelukseen.

Elisan Yritysasiakkaat -yksikön henkilöstömäärä väheni 182
henkilöllä osittain vapaaehtoisen irtisanoutumisten ja osittain yt-
neuvottelujen seurauksena.

Asiakasasennuksiin ja huoltotöihin sekä taloushallintoon liittyvät
liiketoimintakaupat tulivat voimaan 1.9.2006.
Liiketoimintakauppojen perusteella Elisalta siirtyi Relacom
Finland Oy:lle 337 henkilöä ja Pretax BSP OY:lle 32 henkilöä.

Elisa ulkoisti 1.1.2007 Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan alueiden asiakasasennuksiin ja huoltotöihin liittyviä
kenttätoimintoja Daxtum Oy:lle, jonka palvelukseen siirtyi 47
henkilöä.

Tilikauden tuloksesta siirretään henkilöstörahastoon kuusi
miljoonaa euroa.

Elisan hallitus päätti maaliskuussa uudesta avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän
mahdollistama palkkio perustuu Elisan osakkeen kokonaistuottoon
vuosina 2006 – 2008, ja palkkiot maksetaan vuosina 2008 ja 2010
osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Investoinnit

miljoonaa euroa            1-12/2006 1-12/2005 1-12/2004

Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta    207    204    182
- matkaviestintäliiketoiminta        78     86     68
- GSM-rahoitussopimusten takaisinostot    2     4     20
- kiinteän verkon liiketoiminta       127    112     88
- muut                          2     6
Osakkeet                   10    415     61
 - josta osakevaihdolla hankittu            361     47 
Yhteensä                  218    619    243

Konsernien poistot olivat 209 miljoonaa euroa (213).

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät vakaina.
Kassavirta investointien jälkeen oli 118 miljoonaa euroa (308).

Standard & Poor’s Ratings Services vahvisti lokakuussa Elisan
pitkien lainojen luottoluokituksen nykyiselle tasolleen BBB.
Luottoluokituksen näkymä muuttui negatiivisesta vakaaksi. Elisan
lyhytaikainen luokitus nousi tasolta A-3 tasoon A-2.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut:
miljoonaa euroa          31.12.2006  31.12.2005
                      
Nettovelka                377     293
Gearing, prosenttia           28,7     21,7
Omavaraisuusaste, prosenttia      63,1     61,7
                            
                  1-12/2006  1-12/2005
Kassavirta investointien jälkeen     118     308

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt:
miljoonaa euroa          Enimmäis-  Käytössä
                    määrä 31.12.2006
                            6
Komittoitu luottolimitti         170      0
Yritystodistusohjelma 1)         150      0
EMTN-ohjelma 2)            1 000     316

1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu.

Pitkien lainojen luokitukset:

Luokittaja          Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services    Baa2        vakaa
Standard & Poor’s         BBB        vakaa

Yhtiön osakkeet

Elisan kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 166 066 016 
(166 066016) kappaletta, jotka kaikki ovat samanlajisia. Osakkeiden
markkina-arvo oli vuoden lopussa 3 360 miljoonaa euroa (2 596).
Markkina-arvo kasvoi vuoden aikana 29 prosenttia.

Elisan osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä vuoden
2006 aikana kaikkiaan 247 miljoonaa kappaletta (248) 4 218
miljoonan euron kokonaishintaan (3 464). Vaihto oli 153 prosenttia
ulkona olevien osakkeiden määrästä (172). Omistukset
hallintarekisterissä kasvoivat 42 prosentista 47 prosenttiin.

Elisan yhteisellä arvo-osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään
siirtämättömät yhtiön osakkeet, 379 800 kappaletta myytiin niiden
omistajien lukuun Helsingin Pörssin välityksellä osakeyhtiölain
mukaisesti.

Elisalla ei ollut vuoden 2006 lopussa voimassa olevia optio-
oikeuksia.

Omat osakkeet

Elisa hankki Helsingin pörssin kautta 27.10.– 4.12.2006 välisenä
aikana 4 000 000 omaa osakettaan 19,85 euron keskihintaan.
Osakkeiden kokonaishankintahinta on noin 79,4 miljoonaa euroa.
Tehtyjen hankintojen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 4 000 000
Elisan osaketta. Lisäksi tytäryhtiö Lounet Oy:llä on hallussaan
125 000 Elisan osaketta (vuoden 2005 lopussa 180 000).

Konserniyhtiöiden omistuksessa olevien Elisan osakkeiden
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 4 125 000 kappaletta (vuoden 2005
lopussa 180 000), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä noin 79,4
miljoonaa euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 2,48
prosenttia.

Tutkimus ja kehitys

Konsernissa käytettiin vuonna 2006 tutkimus- ja
kehittämistoimintaan 6 miljoonaa euroa (8 milj. euroa 2005 ja 17
milj. euroa 2004), mikä vastaa 0,4 prosenttia liikevaihdosta (0,6
prosenttia 2005 ja 1,3 prosenttia 2004). Yritysrakenteen muutosten
takia luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.

Merkittäviä tutkimustoiminnan painopistealueita olivat
palvelukeskeisen sähköisen markkinan kehittyminen, asiakkaan
digitalisoituvat käyttöympäristöt ja uudet toimintamallit, mobiili-
TV ja yhteisölliset viestintäpalvelut sekä joka paikan
tietotekniikka (ubicom). Tutkimus oli voimakkaasti verkottunut
alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Kehittämistoiminta kohdentui mm. uusiin IP -pohjaisiin
matkaviestintä- ja laajakaistaverkkoratkaisuihin sekä yrityksille
ja kuluttajille suunnattuihin uusiin palveluihin.

Elisan yhtiökokous

Elisan varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2006, että vuodelta
2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta. Yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin 5, ja siihen valittiin uudelleen
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
Mika Ihamuotila, Pekka Ketonen, Lasse Kurkilahti, Matti Manner ja
Ossi Virolainen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Hallituksen valtuudet

Elisan varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen,
jolla hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman
korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen nojalla
merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään 33,2 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua yhteensä enintään 16 600 000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset valtuutuksesta omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutukset koskevat
korkeintaan 16 000 000 omaa osaketta.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Entisen Oy Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman
korotuspäätöstä koskeva moitekanne on lainvoimaisesti hylätty.
Radiolinjan osakkeiden lunastushinta on ratkaisematta vielä 325
osakkeen osalta. Lunastushinnan korotusvaatimukset perustuvat
pääasiassa edellä mainittuun Elisan kannan mukaan ratkenneeseen
moitekanteeseen. Välimiesoikeus antoi vuonna 2001 päätöksen
lunastushinnasta, joka oli 7.904,83 euroa osakkeelta.

Välimiesoikeus päätti 8.5.2006 Tikka Communications Oy:n
osakkeiden lunastushinnaksi 1 940 euroa osakkeelta.
Kokonaislunastushinta oli noin 700 000 euroa.

Välimiesoikeus päätti 16.5.2006 Saunalahti Group Oyj:n osakkeiden
lunastushinnaksi 2,56 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 9,8
miljoonan euron kokonaislunastushintaa.

Jippii Groupin vuoden 2001 epäiltyjen arvopaperimarkkinarikosten
osalta Elisan tytäryhtiö Saunalahti Group Oyj (ent. Jippii Group)
on saanut vaatimuksen, jossa sille on esitetty 800 000 euron
yhteisösakkovaatimus sekä noin 215 000 euron menettämisseuraamus.

Kilpailuvirasto selvittää Elisan laajakaistahinnoittelua vuosina
2003-2006.

Elisan toimintaan liittyvät olennaiset riskit

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää, jonka
avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan
vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä
seurataan. Yritys jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä
strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin
sekä rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit

Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu Elisan
päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan.
Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä
tahot mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen
hintatasoja.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi
olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on suuri, joten liittymien kokonaismarkkinat
maassamme ei voi enää olennaisesti kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän
verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä
tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia.

Vahinkoriskit

Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin
onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisen varalta.
Vahinkoriskeihin sisältyvät myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Rahoitusriskit

Elisan riskienhallintapolitiikassa ei tapahtunut muutoksia vuonna
2006. Rahoitusriskejä selostetaan tarkemmin yhtiön
tilinpäätöksessä.

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto ja sijoitukset on
hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Vuonna
2006 ei käytetty johdannaissopimuksia.

Elisa-konsernin kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten
valuuttariski (ekonominen riski ja transaktioriski) on vähäinen.

Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen
varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin likvidien varojen,
komittoitujen luottolimiittien ja sijoitusten määrä oli vuoden
2006 lopussa 192 miljoonaa euroa (383 miljoonaa euroa).

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien
rajoissa kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä.
Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä
luottoriskistä. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat
vähäisiä suuren asiakaskannan takia.

Ympäristöasiat

Elisa toteuttaa korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä
tietoliikennepalveluja. Yhtiön vahvistetun 
ympäristöpolitiikan perusteena on edistää kestävää
kehitystä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
osana kilpailukykyistä liiketoimintaa, sitoutua suojelemaan
ympäristöä niiltä osin, joihin Elisa toiminnallisesti vaikuttaa ja
ottaa huomioon ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohdat
päätöksenteossa ja johtamisjärjestelmässä, sekä noudattaa
kansallisia ja kansainvälisiä ympäristötoimintaa ohjaavia
säädöksiä.

Ympäristöasiat huomioitiin yhtenä tekijänä Elisan
tavaranpalvelutoimittajien sekä alihankkijoita koskevissa
päätöksissä. Henkilöstön ympäristöasioiden tietoutta lisättiin
jatkuvasti myös avoimella tiedotuksella ympäristövaikutuksista.

Kuluneen vuoden keskeisiä hankkeita ovat olleet standardisoidun
ympäristöjärjestelmän suunnittelun käynnistäminen,
ympäristökuormitustietojen raportointijärjestelmän edelleen
kehittäminen, toimitalojen jätteiden lajittelun parantaminen sekä
tuotantojäteprosessien kehittäminen.

Elisa toimii ympäristöasioissa yhteistyössä mm. Vodafonen, The
European Telecommunications Network Operators' Associationin
(ETNO) ja Lassila&Tikanoja Oyj:n kanssa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elisa aloitti 3G-verkkonsa nopeuden kaksinkertaistamisen. Uusi 
2 megabitin maksiminopeus palvelee alussa erityisesti
yrityskäyttäjiä, jotka tarvitsevat liikkuvan työn mahdollistavia
nopeita yhteyksiä.

Elisa ja Barona Solutions Oy allekirjoittivat aiesopimuksen
Elisan yritysasiakkaiden tilauskäsittelyyn ja laskutukseen
liittyvien toimintojen ulkoistamisesta Baronalle 1.2.2007
alkaen. Siirron yhteydessä yhteensä 187 henkilöä siirtyi Baronan
palvelukseen.

Elisa julkaisi Elisa Avustaja -palvelun. Elisan laajakaista-
asiakkaille tarkoitettu ohjelmisto aktivoituu mahdollisessa
ongelmatilanteessa. Elisa Avustaja auttaa esimerkiksi internet-
palveluiden asetusten luomisessa tai nettisivun osoitteen
löytämisessä.

Elisan henkilöasiakasliittymien matkapuheluiden hinnoittelumalli
muuttuu. Kotimaassa soitetuista matkapuheluista veloitetaan
1.3.2007 alkaen puhelun aloitusmaksu, joka on 0,049 €/puhelu.
Liittymien minuuttihinnat säilyvät ennallaan.

Näkymät vuodelle 2007

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen ollessa enemmän palveluissa.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa
palvelujohtajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta.
Kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton
arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Tähän vaikuttavat mm.
3G-markkinan kasvu ja tehostamistoimenpiteet. Kuitenkin vuoden
ensimmäisen puoliskon käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan
olevan hieman edellisen vuosipuoliskon tasoa heikomman osittain
matkaviestinnän yhdysliikennehintojen aiheuttamien muutosten
takia.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 11-13
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.

Osinkoehdotus

Hallitus on päättänyt Elisan voitonjakopolitiikasta, jonka mukaan
voitonjako on 40 - 60 prosenttia tilikauden tuloksesta.
Voitonjakoon kuuluvat osingon maksu ja omien osakkeiden osto.
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2006 osinkona jaetaan 0,50 euroa
osakkeelta ja lisäosinkona 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 1,50
euroa osakkeelta. Osingonmaksu vastaa 152 prosenttia tilikauden
tuloksesta.

HALLITUS


Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut 
perustuvat yhtiön tilintarkastettuun 
tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 7.2.2007.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
                     10-12  10-12  1-12  1-12
                      2006  2005  2006  2005

Liikevaihto                400,7  343,0 1518,4 1337,3
Liiketoiminnan muut tuotot         2,0  12,4   8,7  113,9
Materiaalit ja palvelut         -182,4 -146,7 -689,3 -565,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -53,7  -58,8 -213,9 -220,5
Liiketoiminnan muut kulut         -48,4  -55,4 -189,4 -218,7
Käyttökate                118,2  94,5  434,5  446,1
Poistot                  -47,8  -56,8 -209,1 -213,2
Liikevoitto                70,4  37,7  225,4  232,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista     0,1   0,0   0,1   1,2
Rahoitustuotot ja -kulut, netto      -1,4  -5,1  -13,7  -22,2
Voitto ennen veroja            69,1  32,6  211,8  211,9
Tuloverot                 -18,1  -4,6  -50,4  -34,1
Tilikauden voitto             51,0  28,0  161,4  177,8

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille          50,7  27,2  160,3  176,2
 Vähemmistölle               0,3   0,8   1,1   1,6
Tilikauden voitto             51,0  28,0  161,4  177,8


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton               0,31  0,18  0,97  1,22
Laimennettu                0,31  0,18  0,97  1,22

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000 osaketta)
Laimentamaton              163885 153822 165417 144807
Laimennettu               163885 153822 165417 144807


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa 
                     10-12  10-12  1-12  1-12
                      2006  2005  2006  2005

Matkaviestintä              252,8  197,3  929,9  739,9
Kiinteä verkko              162,3  173,0  665,0  670,9
Muut yhtiöt                     1,5   0,1  38,2
Allokoimattomat erät
Segmenttien välinen liikevaihto      -14,4  -28,8  -76,6 -111,7
Konserni yhteensä             400,7  343,0 1518,4 1337,3

KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                     10-12  10-12  1-12  1-12
                      2006  2005  2006  2005

Matkaviestintä               76,4  51,8  259,0  220,1
Kiinteä verkko               43,4  36,8  181,1  159,6
Muut yhtiöt                     5,2      55,8
Allokoimattomat erät            -1,6   0,7  -5,6  10,5
Konserni yhteensä             118,2  94,5  434,5  446,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                     10-12  10-12  1-12  1-12
                      2006  2005  2006  2005

Matkaviestintä               53,8  27,1  161,7  129,9
Kiinteä verkko               18,8   3,4  70,6  44,8
Muut yhtiöt                     5,2      47,3
Allokoimattomat erät            -2,2   2,0  -6,9  10,9
Konserni yhteensä             70,4  37,7  225,4  232,9


KONSERNITASE
milj. euroa 
                            31.12.  31.12.
                             2006   2005
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet           645,5  660,6
Liikearvo                        772,3  770,6
Muut aineettomat hyödykkeet               190,4  178,7
Osuudet osakkuusyrityksissä                0,4   0,4
Myytävissä olevat sijoitukset               48,4   44,2
Saamiset                          4,8   10,6
Laskennalliset verosaamiset                33,7   42,5
                            1695,5  1707,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      38,4   20,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset             334,8  261,8
Rahavarat                         22,2  212,7
                             395,4  494,8

Varat yhteensä                     2090,9  2202,4


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        1307,6  1337,3
Vähemmistöosuus                      4,7   12,4
Oma pääoma yhteensä                   1312,3  1349,7

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat                 36,3   40,6
Varaukset                         8,2   9,4
Pitkäaikaiset korolliset velat              321,1  393,7
Muut pitkäaikaiset velat                 16,1   12,7
                             381,7  456,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat                 316,2  280,5
Varaukset                         2,7   3,4
Lyhytaikaiset korolliset velat              78,0  112,4
                             396,9  396,3
Oma pääoma ja velat yhteensä              2090,9  2202,4


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa
                              
         Osake- Yli-  Omat Muut  Kertyneet Vähem- Oma
         pääoma kurssi- osak- rahas- voitto-  mistön pääoma
            rahasto keet tot  varat   osuus  yhteensä
Oma pääoma 
1.1.2005      71,0  530,4 -3,1  34,5   250,8  31,0   914,5
Myytävissä 
olevat si-
joitukset                34,7            34,7    
Muut muutokset                   3,7       3,7     
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät                  34,7    3,7       38,4  
Tilikauden voitto                176,2  1,6   177,8
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut             34,7   179,9  1,6   216,2
Tytäryritysten 
myynnit                         -15,8   -15,8
Tytäryritysten 
hankinnat            -0,2          -0,2   -0,4
Osingonjako                   -123,2  -4,2  -127,4
Osakeanti      12,0        349,7           361,7
Omien osakkeiden 
myynti              0,8                0,8
Oma pääoma 
31.12.2005     83,0 530,4 -2,5 418,9   307,5  12,4  1349,7

Oma pääoma 
1.1.2006      83,0 530,4 -2,5 418,9   307,5  12,4  1349,7
Myytävissä 
olevat si-
joitukset                3,4            3,4
Muut muutokset             -0,2   -0,5       -0,7
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät                   3,2   -0,5       2,7
Tilikauden voitto                160,3  1,1   161,4
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut             3,2   159,8  1,1   164,1
Tytäryritysten 
hankinnat            -0,2          -5,8   -6,0
Osingonjako                   -116,2  -3,0  -119,2
Omien osakkeiden 
hankinta            -79,4               -79,4
Omien osakkeiden 
myynti              0,8       0,1       0,9
Osakepalkitseminen                 2,2       2,2
Oma pääoma 
31.12.2006     83,0 530,4 -81,3 422,1   353,4  4,7  1312,3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 
                              1-12  1-12
                              2006  2005
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja                    211,8  211,9
Poistot                          209,1  213,2
Muut oikaisut voittoon ennen veroja             8,3  -66,3
Käyttöpääoman muutos                   -76,8  -23,7
Liiketoiminnan rahavirta                 352,4  335,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot        -17,5  -20,5
Maksetut verot                       -0,3  -5,1
Liiketoiminnan nettorahavirta               334,6  309,5

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen              -205,7 -194,9
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin      -25,4  -4,1
Omaisuuden myynnit                     14,9  197,5
Investointien nettorahavirta               -216,2  -1,5

Rahavirta investointien jälkeen              118,4  308,0

Rahoituksen rahavirta
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)             0,8
Omien osakkeiden hankinta                 -79,4
Omien osakkeiden myynti                   1,0   0,8
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)            -122,4 -102,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)      25,0  -18,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)             -9,5  -16,7
Maksetut osingot                     -123,6 -122,0
Rahoituksen nettorahavirta                -308,9 -258,1

Rahavarojen muutos                    -190,5  49,9
Rahavarat tilikauden alussa                212,7  162,8
Rahavarat tilikauden lopussa                22,2  212,7


VASTUUT
milj. euroa
                             31.12. 31.12.
                              2006  2005
Kiinnitykset, pantit ja takaukset

Kiinnitykset
 Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta               18,7
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset              0,7   0,9
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                      0,5   3,1
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä         1,2  22,6

Leasingsopimukset ja muut sopimusvelvoitteet

Leasingvastuut                       12,9  14,3
Takaisinostovastuut                     0,4   0,7
Vuokravastuut kiinteistöistä                67,8  63,3
Vuokravastuut yhteensä                   81,1  78,3

Muut vastuut

Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely)            18,6  23,5
QTE-järjestelyn kokonaisarvo               154,1  171,5
Muut vastuut                        0,0   0,6


TUNNUSLUVUT
milj. euroa 
                     10-12  10-12  1-12  1-12
                      2006  2005  2006  2005

Oma pääoma/osake, (euroa)                 8,07  8,06
Korollinen nettovelka                   376,9  293,5
Gearing                         28,7 % 21,7 %
Omavaraisuusaste                     63,1 % 61,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)             13,2 % 14,7 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,   69,8  71,3  207,4  204,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus  0,7   0,3   1,7   9,5
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta   17,4 % 20,8 % 13,7 % 15,3 %
Sijoitukset osakkeisiin,          2,1  374,7  10,3  414,8
josta osakevaihdolla hankittu osuus        361,2      361,2
Henkilöstö keskimäärin                   4086  4989


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing % 

                 Korolliset velat - rahavarat
      -------------------------------------------------------x 100
                 Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste %

                Oma pääoma yhteensä
      -------------------------------------------------------x 100
                Taseen loppusumma - saadut ennakot


Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

        Voitto ennen veroja-korko- ja muut rahoituskulut
      -------------------------------------------------------X 100
        Taseen loppusumma-korottomat velat (keskimäärin)Korollinen nettovelka      
				Korolliset velat - rahavarat


Oma pääoma/osake 

          Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
      -----------------------------------------------------------
          Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa


Tulos/osake

           Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
      -----------------------------------------------------------
           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin