Offentliggjort: 2021-02-23 08:08:00 CET
Jyske Bank A/S
Årsrapport

Årsregnskabsmeddelelse 2020

  • Basisindtægter 7.982 mio. kr. (2019: 8.060 mio. kr.)
  • Basisomkostninger 4.848 mio. kr. (2019: 5.029 mio. kr.)
  • Nedskrivninger på udlån mv. 968 mio. kr. inkl. øget ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. (2019: -101 mio. kr.)
  • Basisresultat 2.166 mio. kr. (2019: 3.132 mio. kr.)
  • Resultat før skat 2.110 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 5,9% (2019: 3.079 mio. kr. og 9,1%)
  • Resultat efter skat 1.609 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 4,4% (2019: 2.440 mio. kr. og 7,1%)
  • Årets resultat pr. aktie 19,8 kr. (2019: 29,0 kr.)
  • Kapitalprocent 22,9, heraf egentlig kernekapitalprocent 17,9 (ultimo 2019: 21,5 og 17,4)
  • For 2021 forventes resultat før skat at ligge i intervallet 2,5-3,0 mia. kr., svarende til 1,9-2,3 mia. kr. efter skat. Resultat pr. aktie forventes at ligge i intervallet 25-31 kr.

Sammendrag

”Et udfordrende 1. kvartal 2020 er blevet efterfulgt af tre kvartaler med et resultat før skat på 3,1 mia. kr. og resultat efter skat på 2,4 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie på 31,2 kr. Kundeaktiviteten er på et solidt niveau, og den underliggende forretning har udviklet sig stabilt underbygget af væsentlige omkostningsreduktioner og en fortsat god kreditkvalitet. Samtidigt har organisationen udvist stor omstillingsparathed i et turbulent år præget af restriktioner. Jyske Bank har en betryggende nedskrivningssaldo samt en særdeles solid kapital- og likviditetsposition, der foreløbigt har muliggjort et aktietilbagekøbsprogram på 750 mio. kr.,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.  

I 2020 var den økonomiske udvikling påvirket af COVID-19 pandemien. Efter en omfattende nedlukning af det danske samfund i foråret vendte aktiviteten tilbage i størstedelen af økonomien, men mod slutningen af året genopblussede smittespredningen med endnu ukendt effekt på økonomien i 2021.

Den danske økonomi har hidtil klaret sig relativt godt gennem pandemien; antallet af konkurser er lavt, privatforbruget og arbejdsløsheden udvikler sig stabilt, og boligmarkedet er i fremgang. Samtidigt er kundernes kapital- og likviditetssituation generelt god og understøttet af diverse økonomiske hjælpepakker.

Den videre udvikling i dansk økonomi vil være påvirket af smittespredningen og udbredelsen af vacciner i både ind- og udland samt udfasningen af hjælpepakker. Hertil kommer eventuelle afledte økonomiske effekter af Storbritanniens exit fra EU.

COVID-19 pandemien har foruden økonomiske konsekvenser også foranlediget tilpasninger i bl.a. arbejdsvaner og kundeadfærd. Det har medført en forstærket bevægelse mod digitale kundeinteraktioner og flere elektroniske betalinger.

Fra høj vækst til optimering af forretning
Efter en årrække med høj udlånsvækst er der fortsat og forstærket fokus på håndhævelse af kreditpolitikken. I forbindelse hermed har Jyske Bank i 2020 intensiveret optimeringen af forretningen med væsentlige indtægts- og omkostningstiltag.

Tiltagene har bl.a. bestået af ændrede vilkår for kundernes indlånsrenter, der i højere grad afspejler det negative rentemiljø.

Samtidigt er Jyske Banks omkostningsfokus intensiveret. Basisomkostningerne faldt 4% i 2020 med yderligere reduktioner forventet i 2021.

Jyske Bank nedbringer antallet af afdelinger med ca. 20% fra medio 2020 til medio 2021 som følge af den ændrede kundeadfærd og forstærkede digitalisering. Tilpasningen øger fagligheden og sammenhængskraften i de resterende afdelinger til gavn for både kunder, medarbejdere og aktionærer.

De iværksatte tiltag har kombineret med større organisationsændringer på forretningsområder som Privat og Forretningskoncepter bidraget positivt til optimeringen af Jyske Banks forretning i 2020.

Resultat efter skat på 1.609 mio. kr. i 2020
Årets resultat på 1.609 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 4,4% mod henholdsvis 2.440 mio. kr. og 7,1% i 2019. Resultat pr. aktie faldt til 19,8 kr. fra 29,0 kr. Det lavere resultat skyldes et forøget ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger på 1,1 mia. kr. relateret til COVID-19 pandemien. Resultat pr. aktie var 31,2 kr. i 2.-4. kvt. 2020.

For 4. kvt. 2020 var resultat efter skat 831 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 9,6% p.a., mod henholdsvis 966 mio. kr. og 11,5% p.a. i 4. kvt. 2019. Resultat pr. aktie faldt til 10,9 kr. fra 12,2 kr. Et intensiveret omkostningsfokus modvirkede delvist effekten af lavere konverteringsaktivitet og lavere renteindtægter fra placering af overskudslikviditet. Reducerede indlånsrenter kompenserede for nedgangen i bankudlån.

Jyske Banks udlån (ekskl. repoudlån) var på samme niveau ultimo 2020 som året forinden. Stigende realkreditudlån til erhvervskunder opvejede således lavere bankudlån forårsaget af begrænset kreditefterspørgsel efter udbruddet af COVID-19 samt introduktionen af økonomiske hjælpepakker fra den danske regering. Bankindlån var ligeledes uændret i forhold til ultimo 2019.

Basisindtægter faldt 1% i forhold til 2019. Konverteringsaktiviteten aftog fra et rekordhøjt niveau, og COVID-19 pandemien påvirkede indtægter fra betalingsformidling og bankudlån negativt. Disse forhold mere end opvejede de positive effekter af højere kursreguleringer og reducerede indlånsrenter.

Korrigeret for engangseffekter i 2019 og 2020 faldt basisomkostninger 6%. Nedgangen kan henføres til en reduktion i antallet af heltidsmedarbejdere på 7%, et intensiveret omkostningsfokus samt effekten af udbruddet af COVID-19 på udgifter til rejseaktivitet mv.

Kreditkvaliteten vurderes historisk god, og andelen af kreditforringede udlån var ultimo 2020 på det hidtil laveste niveau. Hertil kommer en saldo for ledelsesmæssige skøn på 1,6 mia. kr., efter 1,1 mia. kr. blev udgiftsført til potentielle nedskrivninger som følge af udbruddet af COVID-19.

Jyske Banks kapitalprocent og egentlige kernekapitalprocent er ved udgangen af 2020 opgjort til historisk høje niveauer på henholdsvis 22,9 og 17,9 med en kapitaloverdækning på 13,1 mia. kr. og et likviditetsberedskab (LCR) på 111 mia. kr. Kapital- og likviditetsberedskabet vurderes at kunne modstå selv meget hårde stress-scenarier.

Jyske Bank igangsatte den 28. januar 2021 et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 750 mio. kr., der løber frem til senest 30. september 2021.

Forventninger
Bankens forretningsomfang forventes i 2021 at blive påvirket af stigende bankudlån og faldende indlån. Det skyldes delvist forventninger om erhvervslivets betaling af udskudt moms og skatter samt ophobet forbrugs- og investeringsefterspørgsel. Realkreditudlån ventes tilsvarende at vise en stigning på niveau med markedsvæksten i 2021.

Basisindtægter ventes at aftage i 2021.

I 2021 tilstræbes en reduktion af basisomkostningerne sammenlignet med 2020.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at være på et meget lavt niveau. Skønnet er forbundet med usikkerhed relateret til effekterne af COVID-19 pandemien.

Jyske Bank forventer et resultat før skat på 2,5-3,0 mia. kr. i 2021, svarende til et resultat efter skat på 1,9-2,3 mia. kr. Inklusive det igangværende aktietilbagekøbsprogram forventes et resultat pr. aktie på 25-31 kr. mod 19,8 kr. i 2020.

Vedhæftede filerRisk and Capital Management 2020.pdf
Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2020.pdf
Jyske Banks Årsrapport 2020.pdf